Двустранно и двойно счетоводство

Способът на двойно счетоводно записване отразява в значителна степен вътрешната връзка между явленията, взаимната им зависимост, финансово-икономическата им същност и значение в сравнение с едностраннто счетоводно записване.

Двойното счетоводно записване произтича от двустранния строеж на счетоводната сметка, съставен от две страни(двустранно) наименовани дебит и кредит, свързва се със строежа на баланса който също е двустранен – едната страна се нарича актив, а другата – пасив. Общото правило е, че при стопанските операции, отразявани чрез двойно счетоводно записване всяко числово изменение от едната страна, води до такова от другата страна и общия им сбор в двете страни на счетоводната сметка трябва да е равен.

Следователно, двойното счетоводно записване е начин за отразяване на стопанските операции в счетовдните сметки, при които противоположните двустранни изменения в обекта на отчитане, предизвикани от стопанските операции, са показани във взаимната им връзка и зависимост.

Понякога в разговор се употребява термина „двойно счетоводство”. В интернет пространството са видни и доста публикации свързани с това словосъчетание.Доколко е сдържано в счетоводен смисъл това определение е спорно, предвид зачестилата му употреба в действия на лица, които имат престъпен характер.

Двойното счетоводно записване не означава двойно счетоводство, защото логически погледнато счетоводството на фирмата(предприятието) е едно и също счетоводство, а двустранното счетоводство е само един метод за счетоводна отчетност в обхвата на това счетоводство. Следователно термина „двойно счетоводство” може да се ползва при определяне на случаи на паралелно счетоводство, служещо за други цели, различни от тези произлизащи от нормативните разпоредби.

Възможни са всякакви варианти, като няма никаква причина двойното счетоводство да се счита за престъпно деяние, до доказване на противното, предвид неофициалният характер (макар несъответстващо на съществуващите законови изисквания, е възможно то или чрез него, да не ги нарушава по какъвто и да е начин) на паралелната счетоводна отчетност.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница