Облагане доход на земеделец през 2017г.

Облагане доход на земеделец през 2017г.Някои от регистрираните като земеделци(земеделски производители) физически лица, могат да избират по какъв ред ще се облагат доходите от тяхната дейност през 2017г.


Вариантите са следните:


1.При положение, че през 2016г. са били облагани по общия ред на ЗДДФЛ, земеделците имат право да изберат считано от 01.01.2017г. да се облагат по данъчната уредба отнасяща се за ЕТ. Така, те ще се облагат с данък върху годишната данъчна основа съгласно чл.28 от ЗДДФЛ. Тези земеделци се нуждаят от счетоводни услуги. Упражняването на това право на избор се извършва посредством подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31.12.2016г.След избирането на този ред за данъчно облагане, то се прилага за срок, който не е по-кратък от пет последователни години.


2.При положение, му през 2016г.земеделците са били облагани идентично на ЕТ и пет годишният срок е изтекъл, те имат следните възможности:


2.1. Считано от 01.01.2017г. да запазят същият ред за облагане – не е свързано с подаване на нова декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ


или


2.2. Да упражнят правото си на избор, като изберат облагане по общия ред на ЗДДФЛ. При този ред на облагане те формират облагаем доход, след приспадане на нормативнопризнати разходи,на основание чл.29 от ЗДДФЛ. Съгласно § 53 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове, декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ, с която се упражнява правото на избор по чл. 29а, ал. 6, т. 2, за 2017 г. се подава в срок до 31.01.2017г.


Земеделците с регистрация през 2016г. имат правото да изберат да се облагат по реда отнасящ се за ЕТ , а този им избор се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. Ако не желаят да продължат с този ред на облагане през 2017 г. и следващите четири години, те следва да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31.12.2016г.


Земеделският производител, физическо лице което не е едноличен търговец и който не е е регистриран по ддс(ЗДДС), може да не води счетоводна отчетност, когато прилага чл.29 от ЗДДФЛ, т.е. определя облагаем доход по закона, чрез намалянето на придобитият от него доход с разходи за дейността в размер на 60%(нормативно признати разходи). За придобит доход се счита: този доход, който е платен – при плащане в брой; чрез заверяване на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане и при получаване на съответната престация – за непаричен доход.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница