Обновени документи на НАП

Обновени документи НАП-2017Към настоящата дата, са обновени следните документи от НАП:

• Заявление за завръщане в България
• Искане за издаване на номер на чужденец за дете под 14 години
• Декларация по чл.7 от Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
• Заявление за регистрация на осигурителна каса
• Заявление-декларация за вписване/отписване на член на осигурителна каса
• Декларации и указания за попълването им за 2000г.
• Декларации и указания за попълване то им за 2006г.
• Декларации и указания за попълването им за 2002г.
• Декларации и указания за попълването им за 2001г.
• Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от лица, пребиваващи в чужбина (§19И от ПЗР на ЗЗО)
• Искане за издаване номер на чуждестранно нефизическо лице
• Искане за издаване на номер на чужденец
• Декларации и указания за попълването им за 2010 г.
• Уведомление за промяна на работодател
• Уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда
• Придружително писмо (при подаване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда)
• Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда с придружително писмо
• Заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване
• Декларация за български граждани, които отговарят на условията по чл.40а от ЗЗО, но не са подали заявлението преди напускането на страната (по § 19п от ПРЗ на ЗЗО)
• Декларации и указания за попълването им за 2011 г.
• Декларации и указания за попълването им за 2012 г.
• Декларация по чл. 40в от ЗЗО за освобождаване от здравни вноски на българи с двойно гражданство
• Указания за попълване на Декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“ за 2014 г.
• Заявление по чл.2а от Наредба Н-8 от 2005 г.
• Декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО“ за 2014 г.
• Декларация образец № 9 „Данни за възстановяване на здравноосигурителни права на основание чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване“ за 2014 г.
• Декларация образец № 8 „Данни за внасяне на осигурителни вноски на основание чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване“ за 2014 г.
• Заявление за вида на публичните задължения, които да бъдат погасявани по реда на § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ДОПК
• Заявление за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.
• Заявление по чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация“
• Заявление за избор з а промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване – Приложение 3
• Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
• Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице

Образци от горепосочените документи, може да намерите на официалната интернет страница на Националната агенция за приходите.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница