Осигурителни услуги и консултации

Осигурителни консултации и осигурителни услугиКонсултирането в сферата на осигуряването, се изпълнява като осигурителни услуги имащи еднократен характер, както и осигурително обслужване, което когато включва всички осигурителни услуги необходими за функционирането на фирмата се нарича пълно осигурително обслужване.

Националният осигурителен институт (НОИ), посредством регионалните си областни служби, наричани Районно управление „Социално осигуряване” (РУСО), например РУСО – Русе, има за дейност всички типове държавни отношения със социално осигурените граждани, като администрира всичко свързано с държавното обществено осигуряване (ДОО).

Евристика ЕООД, Русе, е запозната с всички дейности на НОИ. Измененията се следят и непрекъснато се актуализира информационната база. Разностранните занимания в областта на осигуряването, спомагат за бързата практическа реализация на осигурителните консултации. С развитите модели на работа, е постижима кратковременна консултация, която е изчерпателна, независимо от сбития характер на поднесената информация.

Нормативната обосновка на ситуациите в ДОО, невинаги е напълно точна, въпреки обемното съдържание на Кодекса за социално осигуряване(КСО) и свързаните с него допълнителни нормативни разпоредби. Изисква се дългосрочна работа в областите на осигуряването, за да се схванат моделите изграждащи принципните му постановки. Така само може да се реагира навреме и адекватно, на заплетени ситуации в осигуряването.

С нашите нормативни познания в осигурителните услуги, трудно бихме реализирали на 100% качество в изпълнението на осигурителни отношения, изпъстрени с някои доста противоречиви изисквания. За пълнокачествено изпълнение, са необходими някои способи, които Евристика ЕООД, Русе, също подържа и обновява непрекъснато. Затова даваме гаранция на тези наши осигурителни консултации, където има канализиране на принципните положения, освен абсолютната яснота на нормативните дадености.

Съществува и вариант да поемем някои рискове, след като в институциите няма единно мнение. Например, ясно е нормативно, че собственик на ЕООД е недопустимо да сключва трудов договор със себе си.
Ние считаме че не е налице трудово правоотношение по Кодекса на труда, а някакво друго. МТСП и НОИ не са категорични в мнението си, дали е налице трудово правоотношение, а от там дали има осигуряване по „престацията” в него. Рискът не е в това, че сме спазили закона, а в това че ще се намери някой колега, който услужливо ще пренебрегне нормативните постановки, като се обоснове с противоречива практика и да даде лъжлива консултация с цел да напасне неговите интереси към тези на клиента.

ДОО осигурява лицата в различни фондове – съобразно социалните рискове:

 • фонд „Общо заболяване и майчинство“ . Той е за общо заболяване и майчинство, което включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство;
 • фонд „Пенсии“ – инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;
 • фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” – за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;
 • фонд „Трудова злополука и професионална болест“ – трудова злополука и професионална болест, което включва инвалидност, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болест;
 • фонд „Безработица“ – безработица.

ДОО плаща, чрез предоставяне на обезщетения, помощи и пенсии при:

 • временна неработоспособност;
 • временна намалена работоспособност;
 • инвалидност;
 • майчинство;
 • безработица;
 • старост;
 • смърт.

Правото на лицата на такива обезщетения се определя от обхвата и участието им в задължителното обществено осигуряване за периоди, предхождащи настъпването на някой от горепосочените осигурителни рискове.

Освен към социалните осигурителни отношения, Евристика ЕООД, Русе, извършва осигурителни услуги и консултации към здравното осигуряване. Извършват се осигурителни услуги и осигурителни консултации, както за задължителното, така и за доброволното осигуряване на лицата.

Коментари са забранени.

Категории

 • Новини
 • Публикации
 • Връзки
 • ГФО

Партньори

Фейсбук страница