Патентен данък – 2015

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка, според ЗМДТ

Приложение № 4 към глава втора, раздел VI, в сила от 26.03.2013 г.

1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи – данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:
1 и 2 звезди от 25 до 250 лв.
2. Заведения за хранене и развлечения – данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
а) ресторанти:
1 – 2 звезди от 1 до 35 лв.
3 звезди от 6 до 60 лв.
б) заведения за бързо обслужване:
1 – 2 звезди от 1 до 20 лв.
3 звезди от 3 до 35 лв.
в) питейни заведения с изключение на посочените в буква „е“:
1 – 2 звезди от 1 до 20 лв.
3 звезди от 2 до 35 лв.
г) кафе-сладкарници:
1 – 2 звезди от 1 до 20 лв.
3 звезди от 3 до 50 лв.
д) барове:
- дневни:
2 звезди от 3 до 50 лв.
3 звезди от 10 до 84 лв.
- нощни:
2 звезди от 5 до 63 лв.
3 звезди от 20 до 98 лв.
е) бюфети, каравани и павилиони – за обект: от 75 до 500 лв.
3. Търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ на обекта – данъкът се определя за 1 кв.м нетна търговска площ според местонахождението на обекта:
от 2 до 20 лв.
4. Платени паркинги – данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на обекта:
лева за брой място от 5 до 200 лв.
5. Дърводелски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 50 до 780 лв.
6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 40 до 840 лв.
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 500 до 2500 лв.
8. Обущарски и шапкарски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 40 до 120 лв.
9. Металообработващи услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 100 до 910 лв.
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
от 60 до 840 лв.
11. Машинописни и/или копирни услуги – данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта:
от 180 до 594 лв.
12. Козметични услуги, поставяне на татуировки – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
от 130 до 900 лв.
13. Маникюр, педикюр – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
от 60 до 420 лв.
14. Часовникарски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 60 до 390 лв.
15. Тапицерски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 180 до 520 лв.
16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 190 до 1200 лв.
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 280 до 1900 лв.
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 100 до 560 лв.
19. Стъкларски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 100 до 700 лв.
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 47 до 980 лв.
21. Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 300 до 3250 лв.
22. Компаньонки и компаньони – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 3000 до 6440 лв.
23. Масажистки и масажисти – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 500 до 1680 лв.
24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 2000 до 5600 лв.
25. Фотографски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 200 до 1040 лв.
26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 100 до 3500 лв.
27. Санитарни възли, наети под аренда – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 150 до 420 лв.
28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 50 до 198 лв.
29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 50 до 98 лв.
30. Заложни къщи:
от 3000 до 28 000 лв.
31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 30 до 260 лв.
32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 300 до 1300 лв.
33. Игри с развлекателен или спортен характер – данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта:
а) развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон:
от 100 до 198 лв.
б) минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла:
от 8 до 26 лв.
в) зали за боулинг и кегелбан – за игрален коридор, и билярд – за маса:
от 40 до 140 лв.
34. Фитнес центрове и спортни зали – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 1,50 до 4 лв. за 1 кв.м и от 300
до 840 лв. за един фитнес уред
35. Химическо чистене, пране и гладене – данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:
от 133 до 440 лв.
36. Мелничарски услуги:
а) мелници за брашно – от 18 до 36 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия;
б) мелници за фураж стационарни – от 600 до 1200 лв.
37. Услуги с атрактивен характер:
а) корабчета от 750 до 1500 лв.
на брой;
б) лодки от 450 до 900 лв.
на брой;
в) яхти от 900 до 1800 лв.
на брой;
г) джетове от 900 до 1800 лв.
на брой;
д) влакчета от 30 до 60 лв.
на място;
е) файтони от 75 до 150 лв.
на място;
ж) водни ски, водни пла- от 150 до 300 лв.
нери и сърфове, водни ко- на брой
лела, включително наду- оборудване;
ваеми, водни увеселения
з) зимни ски (включи- от 150 до 300 лв.
телно ски екипировка), на брой
зимни кънки, сноубор- оборудване;
дове, шейни
и) въртележки, виенски от 150 до 300 лв.
колела, блъскащи се на място;
колички, велосипеди
и рикши
к) детски колички и от 150 до 300 лв.
моторчета на брой;
л) стрелбища от 300 до 600 лв.
на брой
38. Обучение на водачи на моторни превозни средства – данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:
а) мотопеди, мотоциклети от 200 до 475 лв.
б) други МПС от 400 до 950 лв.
39. Услуги „Пътна помощ“ на пътни превозни средства – от 2000 до 4000 лв. за брой моторно превозно средство.
40. Услуги със земеделска и горска техника – данъкът се определя за брой техника, както следва:
а) комбайн – от 330 до 660 лв.;
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини – от 110 до 220 лв.;
в) прикачни, навесни и стационарни машини – от 11 до 22 лв.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница