Получаване на Удостоверение – Формуляр А1

Удостоверение A1,формулярУдостоверение А1 е документ, който е от съществено значение за работещи и работодатели, откакто България е част от Европейския съюз.

Това е документ, който доказва принадлежността на дадено лице към системата за социално осигуряване на държава-членка от ЕС.

Какво означава това? Удостоверение – Формуляр А1 удостоверява, че за период, не по-дълъг от 24 месеца, наетото лице остава подчинено на българското законодателство.

Командироването на работници в държава-членка на ЕС е широко разпространено, благодарение на трансгранично споразумение за предоставяне на услуги, в това число – обучения, водене на преговори, участие в мероприятия и други.

По правило, осигуровките на работниците и/или командированите лица трябва да се внасят по законодателството на приемащата държава-членка. Това обаче води до сериозни затруднения за заинтересованите страни – работодател, работници и съответните институции. Затова в регламентите на Европейския съюз е предвидена възможност, осигурителните вноски да продължат да се внасят от страна на изпращащата държава-членка. Това изключение от основния закон е създадено с цел свободното предоставяне на услуги и свободното движение на работници в рамките на ЕС.

Няколко са особеностите при издаване на Удостоверение А1.

Този документ не може да бъде издаден на всеки. Задължително трябва да са налице 5 изисквания:

 • трябва да бъде приложено националното законодателство на изпращащата държава-членка преди командироване на работника.
 • работодателят трябва обичайно да изпълнява дейността си на територията на изпращащата държава.
 • да съществува пряка връзка между работодателя и командированото лице.
 • времето, което е предвидено за командироване, да не превишава 24 месеца.
 • изпратеното лице не бива да замества друго лице.

Тези изисквания трябва да се запазят през целият период, за да е валидно удостоверението.

Според европейската регламентация, работодател, който изпраща работник в друга държава-членка на ЕС, е длъжен да уведоми за това териториалната дирекция на НАП.

Важно е да отбележим, че Формуляр А1 не представлява разрешително за работа в ЕС. Той доказва, че командированият работник остава осигурен в България.
За осигурените в България работници, които са командировани в рамките на ЕС без Удостоверение А1, осигурителните вноски се дължат върху доходите от трудова дейност, които не могат да бъдат по-малко от минималните ставки за заплащане на труда в приемащата страна.

В процедурата по подаване на документи и издаване на Формуляр А1, на помощ идваме ние.

Ще Ви окажем максимално съдействие за получаването на този така важен документ.

Цената за тази услуга се формира през следните 3 фази:

 • първата консултация при нас е фиксирана в размер от 25 евро или левовата му равностойност.
 • следващата фаза включва плащане преди представянето на искане за издаване на Удостоверение А1 за приложимо осигурително законодателство и приложенията към него. То може да бъде подадено от името на наетото лице и/или от неговият работодател.
 • последната фаза е заплащането на окончателна цена за съдействието, след издаване на Удостоверение А1.

За да бъдем максимално точни, конкретни ценови параметри може да получите след писмено запитване от страницата ни за цени, контактната форма или по е-mail.

За клиентите, които са на пълно счетоводно обслужване при Евристика ЕООД, Русе, с дейност над 6 месеца, тези ценови фази не се изпълняват. Цената за услугата е включена в счетоводното обслужване – отстъпка за комплексно обслужване.

Коментари са забранени.

Категории

 • Новини
 • Публикации
 • Връзки
 • ГФО

Партньори

Фейсбук страница