Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения, може да се получава от трето лице

Удостоверението от НАП, за наличие или липса на задължения на основание чл.87 ал.6 ДОПК, може да се получава от трето лице.

Считано от 04.01. 2016 г. има промяна в искането за издаване на документи по чл. 87, ал.6 от ДОПК (OKd 51), чрез което се посочва какъв документ да бъде издаден от НАП.

Чрез изменението, при подаване на искането за издаване удостоверението на задълженото лице, може да се декларира пред орган по приходите съгласие, документът да бъде получен от трето лице. За тази цел в искането за издаване на документи от НАП се изразява изрично писмено съгласие, като се нанасят имената и ЕГН на лицето получател и се полага втори подпис на искането, пред орган по приходите в съответната териториална структура на НАП.

Съгласието в искането за издаване на документи по чл. 87, ал.6 от ДОПК (OKd 51) може да се даде само лично от задълженото лице при физически лица или от представител по закон при юридическите лица. Упълномощени лица, независимо от вида на пълномощното им, нямат правото да дават съгласие за получаване на удостоверението от трето лице.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница