Публикации

Ефикасно данъчно обслужване и предварително съдействие

Нарастващата роля на счетоводителя(данъчния консултант) в осъществявания от органите на приходите контролен процес, изисква не само своевремена информираност от клиента, чрез представяне на получени и съставени документи, а и такава включваща еветнуални бъдещи бизнес планове, намерения и стратегии в хода …

Прочети повече »

Документална обоснованост за осчетоводяване на разходите за гориво

Предвид чл.4, ал.3 от Закона за счетоводството (ЗСч) предприятията осъществяват счетоводството си на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство. Документална обоснованост е основен принцип при отчитане на …

Прочети повече »

Фактурата на английски език, издадена от българско юридическо лице се придружава от превод на български език

Законът на счетоводството(ЗСч), не изисква определен модел на фактурата.Той я третира като счетоводен документ. В случая българското юридическо лице се явява съставител на документа, като съдържанието му може да се дефинира като реквизити. Според ЗСч предприятията съставят първичните счетоводни документи …

Прочети повече »

Авансово изплатен дивидент и произход на средствата

Становище на НАП 3_5597 от 26.11.2008г. С цел установяване произхода на средствата и съпоставимостта на придобитите недвижими имоти за периода 2005 г. – 2007 г. на ФЛ е извършена проверка. В резултат на проверката лицето е представило като доказателства за …

Прочети повече »

Чрез кои структури на НАП се извършват данъчни проверки?

Проверки(както и ревизии)могат да бъдат извършвани чрез всяка териториална структура на НАП, без съобразяване с адресната позиция на проверяваното лице. Данъчната проверка може да се извърши, както от орган по приходите(данъчен инспектор) от териториалната дирекция (ТД на НАП)или неин офис, …

Прочети повече »

Насрещна проверка

Насрещната проверка е един от способите за събиране на доказателства. Насрещната проверка представлява действия на данъчния орган по събиране на доказателства за изяснаване на отделни факти и обстоятелства, свързани с лице, което не е страна в съответното производство. Органи, които …

Прочети повече »

Счетоводство, разходи и документиране на продажбите от ФЛ – регистриран земеделски производител

Воденето на счетоводство, изискванията и принципите за неговото осъществяване са уредени чрез правната уредба на Закона за счетоводството(ЗСч). Изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводните системи (счетоводствата), визирани в чл.1, ал.1, т.1 от ЗСч са приложими за предприятията, определени в …

Прочети повече »

НАП и авансов дивидент в ЕООД(ООД)

Съгласно §1, т.5 от ДР на ЗДДФЛ, дивидента се определя както като доход от акции, от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции, така и като скрито разпределение на печалбата. §1, т.4 …

Прочети повече »

Патентен данък – 2015

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка, според ЗМДТ Приложение № 4 към глава втора, раздел VI, в сила от 26.03.2013 г. 1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи – данъкът се определя за стая според …

Прочети повече »

Включва ли се във ВОП, неправилно начисленият ддс от доставчик в ЕС?

Вътреобщностно придобиване (ВОП) е придобиване право на собственост върху стока, както и фактическото и получаване в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница