Публикации

Професионални ли са „професионалните счетоводни услуги” ?

Професионализъм чрез „професионални счетоводни услуги” ? Кои счетоводни услуги могат да се нарекат професионални? Счетоводителят е физическо лице, носител на професионалните качества. Предоставянето на счетоводните услуги към клиента е директно или индиректно(чрез работодател,чрез счетоводно предприятие регистрирано по реда на закона …

Прочети повече »

Възниква ли право на трудов стаж по граждански договор?

Гражданският договор е подчинен на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите(ЗЗД), за разлика от трудовите договори за които важат разпоредбите на Кодекса на труда(KТ). Договорите сключвани съобразно ЗЗД се категоризират като извънтрудови, а тези по КТ – като трудови. …

Прочети повече »

Изгубена или унищожена трудова книжка

Трудовата книжка представлява официален удостоверителен документ, в който се вписват обстоятелства, които са свързани с трудовата дейност на работника или служителя. При постъпване на работа работникът или служителят е длъжен да представи на работодателя трудовата си книжка.Когато постъпването на работа …

Прочети повече »

От 01.11.2016 г.,10 териториални структури на НАП ще са с нови банкови сметки

Считано от 01.11.2016 г., десет териториални структури на НАП ще имат нови банкови сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски. Това са офисите на НАП в Бургас, Разград, Търговище, Шумен, Видин, Враца, Пазарджик, Хасково, Благоевград и София-област, които ще …

Прочети повече »

Прагове, Интрастат – 2017г.

НАП публикува на страницата си заповед на председателя на НСИ от 14 октомври, обнародвана в ДВ, определяща праговете за деклариране по система Интрастат за 2017г. Нареждането определя следните прагове за 2017г.: • за поток „Изпращания“ е определен праг за деклариране …

Прочети повече »

Превод на документи от чужд език за счетоводни и данъчни цели

Какво представлява счетоводният документ? Законът за счетоводството(ЗСч) го определя по следния начин: Счетоводният документ – това е хартиен или технически носител на счетоводна информация. Счетоводният документ е класифициран като първичен, вторичен и регистър: - първичният счетоводен документ – представлява носител …

Прочети повече »

Разлика между място на работа и работно място

Съгласно чл. 66, ал.3 от Кодекса на труда за място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата. Мястото на работа е задължителен …

Прочети повече »

Корекция на грешки при документиране на доставките с фактура, известия и протоколи по чл.117 от ЗДДС

В случаите на грешно данъчно третиране, корекциите на rрешките, допуснати от лицата при документиране на доставките с фактура или известия, се извършва по реда на чл.116 от ЗДДС, като се анулират погрешно издадените документи и се издават нови. В тези …

Прочети повече »

Удостоверенията за местно лице по СИДДО ще се издават в компетентната НАП

Чрез удостоверението за местно лице по СИДДО, Националната агенция за приходите на Република България(НАП) удостоверява, че посоченото от нея лице в удостоверението е българско местно лице за данъчни цели по смисъла на посочената СИДДО и подлежи на данъчно облагане за …

Прочети повече »

„Данък уикенд“ – алтернативни правни възможности

Според съобщение от НАП, с дата 10.02.2016 г., данъчно задължените лица, регистрирани по Закона за ДДС(ЗДДС), използващи стока(по смисъла на ЗДДС) както за фирмени, така и за лични нужди могат да ползват следните алтернативни правни възможности: 1.За стоката да не …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница