Публикации

3 май 2016 г. – краен срок за подаване на данъчните декларации по ЗДДФЛ

Тъй като 30 април 2016 г. се пада в събота, а Великден който е официален празник е на 2 май през 2016 г., срокът за подаване на данъчните декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е …

Прочети повече »

Данъчно облекчение за деца – чл. 22в от ЗДДФЛ

Данъчно облекчение за деца – размери. Данъчното облекчение за дете(деца), представлява намалението на сумарната годишна данъчна основа по ЗДДФЛ, със следните суми:
  • 200 лева – при едно ненавършило пълнолетие дете;
  • 400 лева – при две ненавършили пълнолетие деца;

Водене счетоводство

Водене счетоводство на фирми регистрирани по ддс закона и нерегистрирани. Текущо и цялостно водене на счетоводство на фирми и годишно приключване. Водене на специфични счетоводни регистри – двустранно счетоводство. Водене на счетоводство на нова и на стара фирма. Евристика ЕООД, …

Прочети повече »

Счетоводство на спедиторски услуги

Счетоводството на спедиторските услуги се осъществява според изискванията, както на националното, така и според тези на международното счетоводно законодателство. Спедиторската услуга има легално определение, което е посочено в закона за данък добавена стойност, което гласи, че такава услуга е „услуга …

Прочети повече »

Счетоводна отчетност и регистър за стоките – чл.7, ал.5, т.8 от ЗДДС

Обработка на стоки, които се връщат обратно. Регистрираните по ЗДДС лица, водят документация и отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за прилагането на Закона за данък върху добавената стойност(ППЗДДС).Счетоводно, …

Прочети повече »

Прагове, Интрастат – 2016г.

НАП публикува на страницата си заповед на председателя на НСИ от 8 октомври, обнародвана в ДВ, определяща праговете за деклариране по система Интрастат за 2016г. Нареждането определя следните прагове за 2016г.:

Непреодолима сила – за данъчни цели

В данъчното законодателство липсва легална дефиниция за непреодолима сила. Такава има в чл. 306, ал. 2 от ТЗ: „непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. Като непреодолима сила, според съдебната практика се …

Прочети повече »

Право на данъчен кредит по ЗДДС при загубена оригинална фактура

Фактурата е данъчен документ по смисъла на чл.112, ал.1, т.1 от ЗДДС Следователно,за целите на закона, загубената фактура представлява изгубен оригинален данъчен документ. При изгубване, унищожаване или кражба на оригинала на документ(отнася се и за други документи, освен фактурата) регистрираното …

Прочети повече »

Данъчни съвети

Евристика ЕООД, гр.Русе, дава данъчни съвети свързани с прилагането на националното данъчно законодателство, както и с международното данъчно законодателство. Национално данъчно законодателство 1.Тематични и общи съвети за прилагане на националното данъчно облагане. 2.Съвети във връзка с изготвянето на данъчни декларации …

Прочети повече »

Данъчна защита

Данъчната защита е най-вече данъчна предвидливост по отношение на данъчната изрядност на предприятието(фирмата), а след това е последващо съдействие за обосновка на нормативните положения свързани с контролни действия от органите на приходите(данъчни инспектори) към съответната структура на НАП. Счетоводното и …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница