Функции на цените в счетоводството от счетоводна къща

Цените в счетоводството от счетоводна къща - функцииЦената на счетоводството е паричен израз на стойността на счетоводните услуги, приложени в счетоводното обслужване извършвано от счетоводната къща.
Срещат се и непарични отношения, които са рядкост.

Връзката на цените с всички страни на счетоводния процес, изисква те така да се усъвършенстват, че да осигурят високото качество, като същевременно отговорят на изискванията на клиентите, обслужвани от счетоводната къща.

За да се прилагат коректни цени, е нужно да се познават и прилагат техните функции.
Тези функии могат да се определят като: аналитично-измерителна, стимулираща и разпределителна. Тези функции се намират в непрекъсната зависимост в счетоводството, реализирано от счетоводната къща. Въпреки, че те са в зависимост, между тях може да възникне противоречивост. Това се случва, когато не се познава взаимната им връзка и взаимното им проявление не намери правилно отражение по видовете счетоводни услуги, съставляващи счетоводното обслужване.

Функциите на цените, независимо дали са от видовете на едро или на дребно, могат се дефинират накратко по следния начин:

  • Аналитично-измерителна. Тя произлиза непосредствено от същината на цената, като паричен израз на стойността. Цената има стойностно изражение в несъразмерими в натурална форма разходи за труд и осигуряване и резултати от приложеното счетоводство, при спазване на обичайната практика в счетоводната къща;
  • Стимулираща функция. Тя се явява от прилагането на такива подходи за определяне на цените, при които се явява фактор за растеж както на фирмените финанси, така и на заплатите на работещите в счетоводството;
  • Разпределителна функция. Тази функция на цените се проявява в две направления: при разпределение на стойността, когато чрез нея се реализира стойността, създадена при изработката(осъществяването) на съответната услуга и при разпределение, когато тя се отклонява от стойността, в резултат на което създадената стойност се реализира в общата стойност на счетоводното обслужване.

В счетоводният живот, съществува изключително разнообразие на цените в счетоводството от счетоводна къща. Всеобщата тенденция е да се предлагат все по-ниски цени, за сметка на качеството. Това означава, че не се познават функциите на цените и затова ниските цени рефлектират негативно върху фирмената дейност вместо да я поощряват, както си мислят мнозина.

Счетоводна къща Евристика Русе, ценообразува като отчита взаимната връзка, отражение на функциите на цените, съблюдава вътрешните и външните фактори и непрекъснато извършва пазарни анализи на ценовите равнища в локален и национален аспект за формирането на най-правилна цена за счетоводство в счетоводната къща.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница