Коя кантора е подходяща за счетоводна отчетност?

Кантора, която е подходяща за счетоводна отчетностСчетоводната отчетност, накратко, представлява информационна система, която осигурява данни за обекти и процеси, които могат да се приемат за стойностен измерител във всяка фирма, предприятие или бизнес.

Кантората, в която се извършва счетоводна отчетност, се нарича счетоводна кантора. Най-популярните синоними са счетоводна къща и счетоводно (специализирано) предприятие.

Коя счетоводна кантора е подходяща за Вашата фирма?
За да извършва счетоводна отчетност, в пълното значение на това понятие, всяка счетоводна кантора трябва да е в безупречна кондиция. Това не е трудно постижимо, тъй като:

 • Счетоводството е една от най-точните дисциплини и при него всяка операция е носител на константни измерители, фиксиращи дадено моментно положение;
 • Логиката на счетоводните операции следва точно изяснени правила;
 • Съществува изградена както национална, така и международна нормативна база, с широкообхватно отраслово приложение, обхващащо изцяло дейностите на фирмите.

Счетоводната отчетност, от своя страна, е синоним на стопанската отчетност, която се дефинира като наблюдаваща, измерваща, регистрираща и систематизираща факти и явления, проявяващи се в процеса на производството и разпределението на имуществото, с цел контрол и въздействие върху всички процеси.

Счетоводната отчетност се представя чрез счетоводни отчети, които представляват таблици, разграфени по специален начин, според предназначението им. Таблиците отразяват система от показатели, подробно характеризиращи състоянието на най-съществените обекти на отчитането в началото на периода за отчитане, измененията в тях, както и тяхното състояние в края на периода. Този период се нарича отчетен период.

Съблюдавайки стриктно изискванията, една авторитетна счетоводна кантора:

 • Няма да се поколебае, когато трябва да завърши някой „детайл” в счетоводната отчетност. Дори да изглежда безсмислена, тази счетоводна операция ще бъде направена, защото опитът показва, че такива безобидни пропуски често водят след себе си до значими неблагоприятни последствия;
 • Извършила е необходимата за целта регистрация в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ (Юридически лица с нестопанска цел), с което легитимира своята счетоводна дейност;
 • Подържа и развива професионалния статус на счетоводните работници и организатора на счетоводната отчетност;
 • Дава достатъчно материални и нематериални стимули на реализиращите качествено счетоводно отчитане, за постигане на най-добри резултати;
 • Не участва или съучаства в схеми, заобикалящи и нарушаващи закона;
 • Има изграден план за реакция при необичайни ситуации, свързани с клиентската счетоводна отченост (работа в почивни дни, аварии и катастрофи);
 • Подава непрекъснато отчетна информация към ръководството, в улеснение на управленските решения;
 • Работи преимуществено онлайн, като стопява недостатъците от отдалеченото разположение на обектите, подлежащи на осчетоводяване.

Най-точна информация за състоянието на Вашите бизнес, печалба и разходи може да даде правилният счетоводен анализ. За да избегнете законови нарушения и последиците от тях, трябва да се доверите на правилната кантора и професионалистите, които работят в нея. Компетентните счетоводни услуги ще ви насочват в правилната посока, ще ви предупреждават и съветват.Осигурете си спокойствие и сигурност, като изберете счетоводни услуги, на които може да се доверите.

Най-характерното при подходящата кантора за счетоводна отчетност е дълготрайното качествено изпълнение на зададеното – точно осчетоводяване през всеки отчетен период, отразяващо действителността, пълнота в пресъздаването на реалното положение, яснота и бърз достъп до отчетните данни. В комбинация със справедливото ценообразуване, посредством изследвания в счетоводния бранш, тази кантора за счетоводна отчетност може да е подходяща за най-високите изисквания в бизнеса.

Коментари са забранени.

Категории

 • Новини
 • Публикации
 • Връзки
 • ГФО

Партньори

Фейсбук страница