Инспекция по труда – Русе

Русе,Инспекция по трудаВъв връзка с изпълнението на трудовото законодателство и контрола на заложените изисквания в Закона за държавния служител, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Закона за насърчаване на заетостта, регулатор се явява Изпълнителна дирекция „Главна инспекция по труда“.

Дирекцията на Инспекция по труда, град Русе, извършва проверки и административни услуги за територията на Русе и региона.

Адресът на Инспекция по труда в Русе е п.к. 7000, улица“Александровска“ №53.

Телефоните за връзка са: 082 827 040, 082 821 757, 082 821 082, 082 821 727, 082 821 758 082 821 759, 082 821 760.

Работното време на Инспекцията по труда в Русе e всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа.

Предоставяните консултации са от 15:30 часа до 17:30 часа.

Има няколко официални начина за подаване на сигнали в Инспекцията по труда:

 • горещ телефон за граждани – 0700 17 670
 • телефон за трудови злополуки – 0800 14 008
 • телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина – (00359) 2 8101 747
 • подаване на сигнал, чрез формуляр в сайта – www.gli.government.bg

Инспекторите по труда имат следните правомощия при изпълнение на контролната си дейност:

 1. Свободно и по всяко време на деня и нощта да влизат в предприятие без предупреждение, ако то е поставено под контрола на инспекцията.
 2. Могат да извършват проверки и разследвания, ако това се сметне за необходимо, по следните начини:
 • разпитват служители и работодатели за изпълнението на законовите разпоредби;
 • запознават се с всичката налична документация и архив на предприятието, за да се установи съответствие със законовите разпоредби, като имат право да правят копия;
 • изискват да бъдат поставяни съобщения на видни места;
 • имат право да взимат проби от материали или вещества с цел тяхното изследване, само ако са уведомили работодателите или техни представители.

Дейностите на Инспекцията по труда се извършват чрез планирани и непланирани проверки.

Планираните проверки, както се подразбира, се извършват по определени мерки, заложени в плана на Инспекцията. Те могат да включват рискови обекти и дейности, както и големи строителни обекти.
36 групи рискови производства и обекти са включени в списъка за периодичен контрол на Инспекцията по труда, а проверките за със следната периодичност:

 • 3 месеца – подземни обекти за добив на въглища;
 • 6 месеца – добив на метални руди, открит добив на полезни изкопаеми и производство на експлозиви;
 • 1 година – нефтохимични и производство на химични продукти, производство на цветни метали, производство на чугун и стомана, кислородни производство и съхранение на спирт и др.

Непланираните проверки, от своя страна, се извършват при подадени сигнали от синдикати, работещи, медии и пр. Те могат да бъдат провокирани също от висшестоящи организации, при извънредни обстоятелства или при разследване на трудови злополуки.Най-често проверките се извършват от поне двама души, като задължително един от двамата трябва да бъде инспектор.
Правата на инспекторите са следните:

 • посещават местата, където се извършва работа, изискват документи за самоличност на работещите, като не се налага да предоставят заповед за извършване на съответната проверка;
 • изискват от работодателите да предоставят всички необходими документи;
 • могат да си набавят информация директно от служителите по въпроси, свързани с контрола, включително и такива, касаещи заплащането на труда.
 • тяхна дейност е установяването на обстоятелствата и причините за възникване на трудови злополуки.

При установени нарушения, Инспекцията по труда има право:

 • да дава предписания за отстраняване на нарушения на трудовото законодателство;
 • да спира въвеждането в експлоатация на сгради, машини, съоръжения и др., ако не са спазени правилата за ЗБУТ;
 • при нарушения на правилата за здравословни и безопасни условия на труд се застрашава живота и здравето на хора, могат да спират дейността на предприятия, производства и обекти;
 • ако работниците не са запознати с правилата за ЗБУТ, не са пълнолетни или не притежават необходимата правоспособност, имат право да ги отстраняват от работа;
 • ако се докаже повторно наемане на работник без трудов договор, могат да спират работната дейност в предприятието или работната площадка;
 • при нарушения в начисляването във ведомостите за заплати, да дават задължителни предписания;
 • да дават предписания за промяна на трудовия договор, който е сключен за непълен работен ден, в трудов договор при нормална продължителност на работното време.

При установяване на нарушения, Инспекцията по труда има право да налага административни наказания. Това са глоби за физически лица и имуществени санкции за юридически лица и еднолични търговци.

Център Русе-Инспекция по труда

Коментари са забранени.

Категории

 • Новини
 • Публикации
 • Връзки
 • ГФО

Партньори

Фейсбук страница