Кое влияе върху качеството на счетоводството?

Качеството на счетоводството-кое му влияеКогато изберем счетоводител или счетоводна къща, на която да се доверим, веднага изниква въпросът – какви са факторите, които влияят върху качеството на счетоводството?
Квалифицираната счетоводна услуга се изгражда от качеството на счетоводната дейност и качеството на счетоводната информация. Двата компонента са взаимосвързани и се допълват в общата картина за качество.

Счетоводната дейност се изразява в следните качествени характеристики:
1. Срочност - спазването на срокове в счетоводния план на всяка фирма или предприятие е задължително изискване.
2. Бързина – срочността е свързана с бързата обработка на счетоводна информация. При кратки срокове и възникнали казуси, бързината е предимство, което вдига качеството на счетоводната дейност.
3. Оперативност – бързо обработената счетоводна информация, подадена в коректни срокове, води до навременно й ползване от управленските органи на съответното предприятие или фирма и допринася за качеството на счетоводната дейност.

Както вече стана ясно, счетоводството създава счетоводната информация. От своя страна, тя трябва също да отговаря на няколко изисквания:

  • Точност и обективност – това означава, че тя трябва да съдържа информация за нуждите на конкретния потребител. С нейна помощ, те могат да оценят минали, настоящи и бъдещи събития. Главната роля на счетоводната информация е да оценя и предвижда. На база минали отчети, информацията има за цел да даде оценка на текущото състояние, което да послужи за база при предвиждане на бъдещи събития. По този начин счетоводната дейност позволява на потребителите да планират действия в своята сфера на развитие;
  • Пълнота и своевременност – за да бъде полезна информацията, тя трябва да бъде пълна и да съдържа цялостен анализ. Своевременното и представяне помага за бързи реакции в различни кризисни ситуации;
  • Ценност и полезност – счетоводната информация трябва да бъде завършена, проверена и лишена от грешки. Само така, тя ще бъде полезна на потребителите, на които се предоставя;
  • Сравнимост и разбираемост – всяка счетоводна информация трябва да е поднесена разбираемо на своите потребители. По този начин те могат да усвоят и осъзнаят същността и значимостта на поднесената информация, за да могат да я сравнят със счетоводна информация за изминали периоди.

Документирането на счетоводната информация е задължително изискване при качественото счетоводство. Това гарантира правилно съставяне на счетоводните отчети. Тя трябва да бъде законосъобразна и съобразена с използваните активи и пасиви.

При изготвяне на счетоводната информация е задължително спазването на Закона за счетоводство и неговите предписания за оценки.

Съществуват и реални измерители на счетоводството. Те са натурални, трудови и парични (стойностни).

Натуралните измерители представляват числено измерване и представяне на обектите в техните физически стойности: брой, тегло, размер, обем и пр.

Трудовите измерители, от своя страна, представляват изразходеният труд за изпълнение на дадена работа. За количественото му измерване служи продължителността на работното време. От друга страна, за измерване качеството на труда, се ползват различията в степента на трудовата квалификация.

Паричният, или известен също като стойностен, измерител се използва за оценка на парите -общоприета мярка за измерване на обекти, чиято парична стойнсот може да бъде събирана и изваждана. Чрез стойностния измерител, счетоводството създава обобщена информация не само за капитала и имуществото на предприятието, но и за неговата дейност.

Пример за използването на трите измерителя в счетоводството е изготвянето на работната заплата. Тя е персонална парична единица, резултат от ползването на натурален, трудов и паричен измерител.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница