Годишно приключване

Годишно приключване на предприятие(фирма) в счетоводен аспект. Съставяне на годишен финансов отчет(ГФО).Подаване на ГФО в търговският регистър и публикуване на интернет страница.

Чрез годишното приключване се финализира текущото счетоводно отчитане в предприятието(фирмата) по такъв начин, че да се осигури синтезирана и вярна информация за финансовото му положение на годишна база(съответстваща на календарната година)

Годишното приключване може да се нарече и годишно счетоводно приключване, както е популярно да се нарича в счетоводните среди. Освен годишно, счетоводното приключване може да е месечно, тримесечно или по избрана от клиента етапност.За всеки етап(период) е възможно съставяне на междинни финансови отчети, отразяващи финансовото положение на фирмата за периоди, по кратки от календарната година.

Подготовката за годишно приключване включва редица действия целящи елиминирането на каквито и да е несъответствия, дължащи се както на субективни, така и на обективни фактори. Разбира се, в процеса на текущата обработка на постъпващата счетоводна информация се извършва контрол, но при финалната обработка има възможности за откриване на несъответствия, фактически неоткривами или пропуснати при текущия контрол. Финалната проверка за отчетения период, се извършва чрез провеждането на инвентаризация на активи и пасиви, по ред и начин, който се определя от органите на управление на предприятието.

Инвентаризацията представлява процеса на подготовката и фактическата проверка, посредством разнообразни способи на всички натурални и стойностни измерения на активите и пасивите на предприятието. Получените резултати, които са към определена дата се съпоставят със счетоводните данни. При положение, че се установят разлики, те се анализират и се предприемат необходимите действия за отразяване на действителното състояние във финансовите отчети на предприятието.

Установяването на финансовите резултати е задължително да се извършва само при годишното приключване. Няма пречка тези резултати да се изчисляват за период по-кратък от отчетният период, който съвпада с календарната година, чрез съставянето на междинни финансови отчети, чрез периодично счетоводно приключване и други способи.

Финансовите резултати не са окончателни. Редно е да се взимат предвид данъчните измерения на една счетоводна печалба или загуба. В някои случаи, за данъчни цели, счетоводната печалба или загуба се увеличава или намалява с определени според нормативните изисквания суми, за да се получи данъчният резултат на предприятието(фирмата) за съответната година.

В зависимост от договорката с обслужваните счетоводно фирми, междинното (счетоводно) приключване може да се организира на определени етапи и срокове, както и да е с различна степен на детайлност. Чрез правилника за документооборота е възможно да се прецизират някои моменти, като препоръчваме това да се извърши чрез договора за счетоводно обслужване.

ГФО, съставени при годишното приключване се оповестяват чрез интернет страницата на Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Съставителят на отчета може да го заяви за публикуване, вместо представляващият предприятието(фирмата). Счетоводно предприятие Евристика ЕООД, предоставя възможност за публикуване на ГФО на своята интернет страница.

Годишното приключване на предприятие(фирма) е леко и неусетно при отчетна финансова информация, която е изчерпателна и навреме предоставена за обработка. Ограничаването и от страна на клиентите на счетоводното предприятие, усложнява счетоводният процес и води до “преразход“ на времеви и парични ресурси.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница