Граждански договор и стаж за пенсия

Лицата полагащи труд по извънтрудово правоотношение(изпълнители по граждански договор) също могат да имат стаж за пенсия, така както работниците по договори сключени по реда на Кодекса на труда (трудови договори), когато като изпълнители в това правоотношенение са спазили някои условия.


Все пак, за разлика от трудовия договор, лицата на граждански договор нямат право на обезщетения за болест и такива свързани с малко дете от НОИ, платен и неплатен отпуск, почивки, обезщетения от работодател и други, както нямат право на обезщетение за безработица от Бюрото по труда.

Според разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), в кръга на задължително осигурените за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт лица, попадат тези които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответният месец.

За осигурителен стаж за пенсия на изпълнителя по граждански договор се зачита времето, през което са внесени или дължими осигурителни вноски върху не по-малко от минималната работна заплата за страната, за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5, 9 и 10 и ал. 3, т. 5 от КСО, а когато възнаграждението на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5, 9 и 10 от КСО, върху което са внесени осигурителните вноски, е по-малко от минималната работна заплата за страната, осигурителният стаж се зачита пропорционално.

Установяването на осигурителния стаж и осигурителния доход на лицата,изпълнители по граждански договор, на основание чл. 41 ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, за времето след 1 януари 2009 г., се извършва чрез данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, подадени от възложителите на работата в декларацията-образец № 1 “Данни за осигуреното лице”в персоналният регистър.

За лицата – изпълнители по граждански договор, преди 1 януари 2009 г., се установяват осигурителен стаж и осигурителен доход чрез заверка на осигурителна книжка, като след тази дата, НОИ не издава осигурителни книжки отнасящи се за времето след нея. Осигурителните книжки, подлежащи на заверка, се заверяват от инспектора по осигуряването, който е по постоянен или настоящ адрес на лицето, независимо от това кое е териториалното поделение на НОИ, издател на книжката.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница