Легитимно счетоводство

Счетоводството на предприятието добива легитимност, чрез законосъобразното му организиране и практическо осъществяване базирано на счетоводните принципи.


Технически, реализацията на текущото счетоводно отчитане, въз основа на утвърден от предприятието индивидуален сметкоплан от счетоводни сметки не е задача, която се изисква да се извършва от счетоводител и е без  законова регламентация за статута на лицето – изпълнител на счетоводни услуги.

Независимо от качеството на лицата, когато те са съставили и са подписали счетоводните документи и техническите информационни носители, те носят отговорност за достоверността на счетоводната информация в тях.

За изготвянето на обобщена счетоводна информация, чрез финализиране счетоводната отчетност на определен етап, предприятието ангажира лице което се нарича съставител на финансови отчети. Този съставител, отговаря на редица изисквания, определени по реда на Закона за счетоводството, като е възможно да не е счетоводител, а възможно и да е юридическо лице – т.н.счетоводна къща. Легалното наименование на лицето съставител, регистрирано по реда на Търговския закон е „специализирано счетоводно предприятие“.

Когато лице, е съставило финансов отчет, без да отговаря на изискванията за съставител на финансови отчети по Закона за счетоводството, това лице подлежи на наказание с глоба или имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, имуществената санкция е в двоен размер.

Счетоводната дейност в предприятието се организира от съставителите на финансовите отчети. Органите на управление на предприятието са отговорни за съставянето, своевременното изготвяне, съдържанието и публикуването на финансовите отчети и годишните доклади за дейността към тях.

Във връзка с гореизложеното възникват някои рискове за легитимното счетоводство.
Рискът от съставяне на финансови отчети, без лицето съставител да има правосопобност е най-често срещан.Тъй като това лице в повечето случаи е запознато със санкцията, който понася, „парафирайки” отчета като съставител, то предлага на представляващия предприятието да се подпише в съответната част, без да го запознава с административнонаказателна отговорност, която може да се понесе по реда на Закона за счетоводството.
Аналогично е положението при някои счетоводни къщи, които не са вписали своята дейност в търговския регистър към Агенция по вписванията. За да са законен съставител на финансови отчети, техният предмет на дейност трябва да бъде вписан по строго специфичен начин.

Всякакви отчети съставени чрез нарушаване на Закона за счетоводството са нелегитимни, а оттам счетоводството на фирмата(предприятието) също не отговаря на изискванията за легитимност. От друга страна, когато финансовият отчет на предприятието не представя вярно и честно имущественото и финансовото му състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал, той също е не е легитимен, а юридическо лице и едноличен търговец подлежат на имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница