Кога гражданските договори се облагат с данък и какъв е той?

Данък при гражданските договори и какъв е тойГражданските договори защитават извънтрудовите правоотноотношения на физическите лица и за разлика от трудовите договори, не се регистрират в НАП. Облагането с данък може да се реализира по следните начини:

1. Облагане на доходи.
Според Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) облагаеми са доходите от всички източници, придобити от лице през данъчната година, освен тия които са необлагаеми по силата на същия закон.
Доходите по ЗДДФЛ се придобиват по следния начин:

 • плащане в брой;
 • банков път или получаване на чек;
 • непаричен доход.

2. Облагане на дейността.
Отново според ЗДДФЛ, в това число и за едноличните търговци, доходи от патентни дейности се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Ако няма доходи по смисъла на нашето законодателство, а само разходи и лицето извършва патентна дейност, то се счита, че между него и лицето, което има доходи, няма разлика. На кратко - патентното облагане започва от сключването на граждански договор.

Какви са условията за наличие на патентно облагане?
Физическо лице, в това число едноличен търговец, трябва да извършва дейности, които са посочени в Приложение № 4 (патентни дейности) от ЗМДТ. Те се облагат с патентен данък за доходите, при условие, че :

 • оборотът на лицето за предходна година не превишава 50 000 лв.
 • лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавена стройност. Изключение е регистрацията за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал.2 от същия закон.

За извършваната патентна дейност, лицата не се облагат по реда на ЗДДФЛ.

Гражданският договор не просто гарантира правоотношенията между възложител и изпълнител. Отговорността за последващите действия, пада върху изпълнителя. Ето два примера, които показват защо не трябва да се подценява тежестта на гражданския договор:

1. Дърводелски услуги, извършвани от занаятчия, спадат към патентната дейност. За начало на дейността се счита датата на възлагане на работа. От тази дата се подава и декларация за патентен данък, който се определя според местоположението на обекта. Той плаща само патентен данък за това, че върши дърводелски услуги, докато за получените пари /до 50 000 лв. за една година/ не плаща никакъв допълнителен данък.

2. При счетоводните услуги, обаче доходът се облага, когато се придобие. Това не е вид патентна дейност. Декларира се по реда на ЗДДФЛ от лицето извършител/изпълнител/.

Основни разлики между трудов и граждански договор.
Разликата между двата договора не е само в тяхното наименование. Дори един договор да е наречен граждански, ако в съдържанието му се срещат характеристики на трудов договор, той трябва да се приема и третира като такъв. В такъв случай, се променя редът на данъчно облагане, какъвто е при гражданските договори.

Съществена разлика между двата типа договори е, че гражданският се сключва по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), а трудовият е регламентиран в обхвата на трудовото право. От тук идва и основната разлика – за гражданския договор не важат разпоредбите в Кодекса на труда. При подписване на граждански договор, наетото лице не може да се възползва от права за обезщетения, отпуски, закрила при прекратяване на трудовоправните отношения.

Друга разлика между двата договора е, че трудовият се сключва между работник и работодател за представяне на работна сила, докато при гражданския се извършва точно определена дейност за постигане на определени резултати.

Три важни момента при подписването на трудов договор липсват в гражданския. Това са упоменаването на :

 • месторабота;
 • работно време;
 • размерът на основен и допълнителен годишен отпуск.

При подписване на който и да е от двата вида договори, наетото или назначеното лице трябва да претегли предимствата и недостатъците на всеки по отделно. Без значение кой вариант ще избере или кой вариант му се предлага, трябва да е наясно, че подписването на договор за извършване на някакъв вид работа или услуга трябва да бъде законосъобразно и отразено в съответните институции. Работа или извършване на дейност и услуги без договор ощетяват не само държавата, но крият много рискове и сериозни санкции за всеки от нас.

Коментари са забранени.

Категории

 • Новини
 • Публикации
 • Връзки
 • ГФО

Партньори

Фейсбук страница