Задължен ли е нотариус-физическо лице, да води счетоводство?

Съгласно чл. 33 от Закона за нотариусите, нотариуса води счетоводство(подлежи на счетоводно обслужване и счетоводни услуги). Това задължение, което произтича от разпоредбите на този закон трябва да се спазва, независимо от обстоятелството, че нотариуса не може да се дефинира като предприятие, по смисъла на чл.1, ал.2 от Закона за счетоводството.

Нотариус – това е лице, на което държавата възлага извършване на предвидените в законите нотариални действия, като той може да бъде само лице, вписано в регистъра на Нотариалната камара.Нотариусът извършва нотариалните и другите предвидени от закона действия само лично.

Стопанските операции извършвани от нотариуса, подлежат на осчетоводяване в хронологичен ред, който съответства на тяхното извършване. Осъществяването на счетоводството и съставянето на годишните финансови отчети при нотаруса се изпълняват при спазване на изискванията на чл.4 от Закона за счетоводството, т.е. при съблюдаване на всички основни счетоводни принципи.

Формата на счетоводство се утвърждава от нотариуса, като тя следва да осигурява синхронизирано осъществяване на хронологичното и систематичното (аналитично и синтетично) счетоводно отчитане.

Нотариусът може да избере формата на счетоводна отчетност да едностранна или двустранна.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница