Счетоводни документи в предприятието

Типови документи, в помощ при създаването на вътрешен правилник за документооборота на обслужваните счетоводно предприятия и други лица.

1.Дълготрайни материални активи (ДМА) и разходи за създаване на ДМА

 • Акт за приемо-предаване на основни средства
 • Протокол за бракуване на основни средства
 • Протокол за приемо-предаване на автомобил
 • Протокол за бракуване на автомобил

2.Материали

 • Акт за бракуване на материали(материални запаси)
 • Искане за отпускане на материални запаси
 • Складова разписка за предаване на материални запаси

3.ТРЗ

 • Разплащателна ведомост за трудово възнаграждение на работници и служители

4.Разходи за производството, обръщението, експлоатацията, издръжката и други

 • Акт за бракуване в производството
 • Констативен акт за повреда или износена автомобилна гума и протокол за бракуване на автомобилна гума
 • Акт за констатиране на други повреди, аварии и катастрофи
 • Пътен лист
 • Товарителница

5.Продукция, работа и услуги, стоки и реализацията им

 • Акт за оценка на амбалажа
 • Акт за бракуване на материални запаси
 • Лист за установяване на естествени фири
 • Отчет за дневни продажби със и без касов апарат за един или няколко щанда
 • Стокова разписка
 • Фактура за продадени стоки и извършени услуги

6.Периодични отчети

 • Месечни отчети
 • Тримесечни отчети
 • Годишни отчети

7.Парични средства

 • Авансов отчет
 • Заповед за командировка
 • Приходен касов ордер
 • Разходен касов ордер
 • Платежно искане
 • Платежно нареждане
 • Нареждане разписка
 • Вносна бележка

8. Счетоводни регистри

 • Касова книга за отразяване на ПКО и РКО
 • Журнал за регистриране на касови ордери
 • Главна книга

Чрез правилник и албум за счетоводни документи, предприятието може да улесни в значителна степен работа със счетоводно – отчетна документация. Съгласно чл. 44 от Закона за счетоводството, движението на счетоводните документи от момента на тяхното създаване или получаване в предприятието до момента на унищожаването или предаването им съгласно нормативен акт се осъществява по ред(правилник), определен от органа на управление на предприятието.Албумът за счетоводни документи е препоръчителен, без да е нормативно задължителен, като за неговото съставяне могат да се разработят всякакви счетоводни документи за специфичните цели на обслужваното предприятие.

Коментари са забранени.

Категории

 • Новини
 • Публикации
 • Връзки
 • ГФО

Партньори

Фейсбук страница