Счетоводство на услугите на ишлеме

Услугите на ишлеме са съпроводени с разнообразни счетоводни подходи и методи, свързани със счетоводното обслужване(счетоводни услуги) при тяхното счетоводно отчитане.

Най-съществената особеност при услугите на ишлеме, при тяхното счетоводно отчитане, е това че възложителят или наречен по друг начин – ишлемедателя, предоставя на изпълнителят материали, които са за преработка, но оставащи под собственост на на ишлемедателят. Изпълнителят не придобива никаква собственост върху тях, като се задължава да извърши преработка в съответствие с договорените или нормативно регламентирани условия, норми и стандарти, срещу което той получава възнаграждение.

Характерно при счетоводството на услугите на ишлеме е документирането на предаването на материалите от ишлемедателя на изпълнителят.Според изискванията на Закона на счетоводството се прилагат тези, свързани с издаването на така нареченият „първичен счетоводен документ”. При възложителят (ишлемедателя) се съставят протокол, стокова разписка или друг документ за приемо-предаване на материалните активи.По същия начин се документира връщането на преработените материали, остатъците и необработените материали от изпълнителят. Фактурирането на услугата се извършва съобразно взаимните договорености.

Изпълнителят завежда получените материали за преработка, чрез задбаласови счетоводни сметки, тъй като те не са негова собственост. Най-практично е да се ползва отчетната стойност на материалите каквато е при възложителя, а най-правилно е материалите да се отразят по пазарна цена, но тъй-като това е по-скъпоструващ метод, той се прилага по-рядко.

След извършване на услугата изпълнителят издава на ишлемедателя фактура за нея и връща преработката и всичко което е предвидено по договора.Предадените материали се изписват от задбалансовите счетоводни сметки при изпълнителят.

Счетоводното отразявене на ишлемето е специфично и затова е необходим прецизен подбор на обслужващо счетоводно предприятие(счетоводна къща). Начинът на счетоводно отчитане е база за различни данъчни ефекти за предприятието, като при подходящ подбор на метод, може да се постигнат разумни данъчни ефекти, удоволетворяващи в голяма степен изискванията на счетоводно обслужваната фирма.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница