Откриване банкова сметка на украинец в България

Банкова сметка на украинец в България - откриванеУкраинецът има право самостоятелно да избира българска банка за сетълмент и касово обслужване. За всички видове операции могат да се ползват услугите на една или повече търговски банки. Специфичното при откриване на банкова сметка на украинец е, че някои банки не откриват сметки за граждани от трети страни (техните български фирми), т.е. такива държави извън Европейския съюз, макар официално да твърдят, че това не е така. Предвид войната в Украйна, откриването на банкова сметка на украинец в България ще се улесни и разчитаме да няма затруднения на по-късен етап, когато бедата приключи.

Видовете сметки, откривани от фирма на украинец, зависят от правния статут и естеството на дейността на това предприятие.

Разплащателни сметки се откриват на предприятия от всички видове и форми на собственост за съхранение на средства и разплащания за цялата им дейност. Дейностите, които дружеството може да извършва, са изброени в неговия предмет на дейност. Такива сметки могат откриват и самите физически лица – украинци. Те могат да бъдат още депозитни, заемни, набирателни и някои други сметки.

Преди откриване на сметка банките са длъжни да идентифицират клиентите – титуляри на сметки (представители на титуляри на сметки) лица, които откриват сметки в полза на трети лица въз основа на официални документи или копия, заверени по реда, установен от законодателството на България. Идентификацията се извършва за предотвратяване на легализация (изпиране) на облаги от престъпна дейност(пране на пари). Идентификацията на клиента не е задължителна, ако клиентът вече има сметки в тази банка и преди това е бил идентифициран в съответствие с изискванията на законодателството на България. Идентификацията винаги е на физическото лице украинец.

Ако субектът няма сметки в определена банка, най-общо откриването на разплащателната сметка се извършва по следния начин:

Лице, което открива разплащателна сметка от името на стопански субект, трябва да извърши:

1. Представяне на паспорт или друг документ за самоличност. Представителите на юридически лица също трябва да представят документи, потвърждаващи техните правомощия.

2. Предоставяне на документи, необходими за откриване на сметка (изброени по-долу).

Въз основа на горните документи упълномощеният служител на банката идентифицира клиента и лицата, упълномощени да управляват банковата сметка.

За откриване на разплащателна сметка фирмата (юридическо лице) предоставя на банката следните документи:

  1. Заявление за откриване на разплащателна сметка по установения образец.
  2. Заявление за политическа обвързаност.
  3. Актуално състояние (не е задължително навсякъде, всички банки имат достъп до търговския регистър на България).
  4. Спесимен с образци на подписи на лица, които в съответствие с действащото законодателство или учредителните документи на предприятието имат право да се разпореждат със сметката и да подписват платежни документи. Спесименът включва и образец от печата – ако има необходимост за фирмата, такъв да се поставя на банковите нареждания.

За откриване на разплащателна сметка физическото лице предоставя на банката от горните документи по т.1, т.2 и т.4 без образец на печат.

Съгласно отделно споразумение банката предоставя списък на таксите за своите операции и услуги, включително за сетълмент и касови услуги (такса за откриване на сметка, за теглене на пари в брой, изходящи преводи, закриване на сметка и други).

Между банката и клиента се сключва писмен договор за банкова сметка. Той може да бъде прекратен от банката с писмено предизвестие от два-три месеца, като банката не дава обяснения какъв е повода за закриването на банковата сметка.

Текущите банкови сметки, подобно на другите сметки, са мултивалутни – независимо че се откриват в определена валута, по тях могат да пристигат банкови трансфери в друга валута, както и да излизат подобни към сметка в друга валута. Евристика ЕООД извършва придружаване на клиента до банката/помощ при попълване на документите. В случай, че е необходимо – осигурява и превод на чужд език.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница