Кубрат. Какви са счетоводните услуги в селското стопанство?

Счетоводни услуги КубратСчетоводните услуги в град Кубрат са насочени предимно към лица занимаващи се със селскостопанско производство и селскостопански услуги. Селското стопанство се развива и усъвършенства чрез коопериране, сдружаване, арендоване. На територията на община Кубрат са действащи 14 земеделски кооперации. Тези кооперации обработват 32% от земята, годна за обработка, арендаторите извършват обработка на 46% от нея, а частните стопани 22%. От действащите дребни земеделски стопани 298 са земеделските производители и 157 са тютюнопроизводителите.

Рисковете пред счетоводната отчетност са свързани с ненавременно плащане от клиентите ползватели на счетоводни услуги, свързани с дейности в селското стопанство. Така сравнително ниските ценови равнища на заплащане от клиенти, получават един утежняващ фактор, който прави трудна счетоводната практика в град Кубрат. Допълнително утежнение се явява от риска за резултата от селскостопанската дейност, предвид влиянието на природните условия. Положително въздействие отказва наличието на достатъчно, присъстващи на физическо ниво банкови институции в град Кубрат, близко разположените държавни служби, както своевремената интернет поддръжка и осъвременяване.

Растениевъдството е проблемно заради ниската функционалност на напоителните системи, ниски изкупни цени на продукцията съчетано с висока себестойност формирана от цените на торове, пестициди, горива, части за поддържане на селскостопански инвентар. Малко са инвестициите за създаване на нови трайни насаждения, а съществуващите са с лоша поддръжка. Счетоводните услуги в растениевъдството за град Кубрат са сравнително рискови, но при една добра организация, могат да се окажат подходящи за извършване на счетоводни услуги.

Кубрат, Банка ДСК

За сравнение с растениевъдството, животновъдството основано на овцевъдство, говедовъдство, свиневъдство и птицевъдство има положителна тенденция в развитието и е сравнително подходяща цел за упражняващите счетоводни услуги в град Кубрат.

Земеделските стопани, под формата на частни земеделски производители в повечето случаи не се нуждаят от всеобхватна счетоводна отчетност, тъй като не попадат в изискванията на Закона за счетоводството. При тях е специфичен високият дял на трудово-осигурителните и данъчни услуги, които също се реализират от регионалните счетоводни къщи в Кубрат, предлагащи счетоводни услуги.

Център-град Кубрат

Основната задача на счетоводните услуги в селското стопанство е да даде изчерпателна характеристика на стопанските процеси в отчетната единица. Изпълнението и се формира чрез организирана текущо синтетична и аналитична счетоводна отчетност, периодично отчитаща състоянието на отчетните единици в тяхното многообразие и специфични особености.

Счетоводна къща-Кубрат

Счетоводството в сферата на селското стопанство притежава някои черти, налагащи използването на специфични калкулации и непривични за другите икономически дейности счетоводни записвания. Отчетноста в сферата на производството е най-трудоемка, но тя все още не е намерила необходимото признание от нейните ползватели.

Св.Кирил и Методий-Кубрат

Селскостопанските счетоводни услуги в град Кубрат имат редица представящи ги счетоводни къщи, които се справят успешно със счетоводните задачи, независимо от ниските регионални ценови нива на услугите в счетоводството и тяхното непериодично заплащане. Доколкото сме наблюдавали, все още е популярно периодичното физическо пренасяне на счетоводна документация, отколкото представянето и в електронен вид.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница