Важно ли е местоположението на счетоводната къща?

В синхрон с последните тенденции в комуникацията онлайн, е напълно допустимо да се твърди, че местоположението на счетоводната къща е все по-незначимо за качествено изпълнение на счетоводните услуги.

С течение на времето са се формирали и затвърдили редица практики в предаването и приемането на счетоводната документация, които даваха своя значим принос в счетоводната работа изпълнявана от счетоводната къща. В последните години се появяват нови възможности, допринасящи за огромно разнообразие в начините по които се извършва взаимообмен между потребителите и предлагащите фирмено счетоводство.

Основни практики определящи близко местоположение на счетоводната къща

- фактическо предаване на хартиени документи и тяхното приемане за счетоводна обработка в офиса на счетоводната фирма.
- съставяне на хартиени документи от счетоводната фирма и предаването им на контрагенти, държавни институции и други, както и употребата на такива изцяло за фирмени цели.

При тези две практики, действията се извършват лично от управителя или друго лице, което представлява фирмата, която се обработва счетоводно. В такав случай, намиращата се в близост до офиса на фирмата счетоводна къща има съществен приоритет. Заради това предимство не бива да се жертва висококачествената счетоводна обработка, ако тя не е налична там а се намира другаде на по-отдалечено местоположение в населеното место. При този начин на работа с документите, най-добре е да се търси счетоводна къща в периметър не повече от 2 до 3 км за големите градове. За малко населени места такова търсене в почти всички случаи е неприложимо, заради липсата на лица с необходимите възможности да водят счетоводство на фирмата.

Основни практики определящи отдалечено местоположение на счетоводната къща

- онлайн приемо-предаване на сканирани или обработени по друг начин хартиени документи чрез интернет.
- приемо-предаване на хартиени документи посредством куриерско сътрудничество.

Горепосочените действия дават свобода за избор, игнориращ локализацията на счетоводната къща, като така може да се работи с най-експертният състав или лице в счетоводството, тъй като ареалът на достъпното множество от счетоводители е огромен. Не само в локален, дори в световен мащаб има счетоводители, които могат да изготвят счетоводните отчети и да осчетоводяват стопанските операции.

Счетоводна къща Евристика, Русе, ползва най-разнообразни комбинации от практики и това носи дългогодишни взаимни ползи. За съвместната работа е важен първом качественият диалог чрез който се извършва оформяне на аспектите зависещи най-вече от индивидуалните специфики на клиента, а финализирането става чрез договорка съпътствана с изработка на Правилник за документооборота.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница