Регистрация на фирма от чужденец

Всяко чуждестранно лице, подобно на лицето което е гражданин на България, може да регистрира фирма с адрес в град Русе, както и другаде в страната. На местно ниво, регистрацията се реализира от Агенция по вписванията, която има офис на трети етаж в т.нар. Изчислителен център в град Русе, намиращ се на улица Църковна независимост №16.

Чужденецът физическо лице:
- трябва да има необходимата дееспособност, т.е. да е напълно дееспособен.
- може да е представляващ на чуждестранното юридическо лице, което да е собственика на дялове в капитала на българско юридическо лице (фирма).
- може да е едноличен търговец (ЕТ), при положение, че притежава постоянно местожителство на територията на България.

Регистрацията на фирма ЕООД и ООД от чуждестранно лице се разделя на две категории според това дали лицето е физическо или юридическо.

Регистрация на фирма от чужденец, който е физическо лице
Регистрацията на фирма от чужденец, който е физическо лице изисква неговата идентификация пред нотариус, банкови и други институции и Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Тя се извършва чрез лична карта или паспорт на физическото лице – чужденец. Възможен е вариант лицето да упълномощи адвокат, който да го представлява пред Агенцията по вписванията и други служби. Документацията подлежаща на обявяване се написва на бъллгарски език и английски език, като за улеснение на чуждестранното лице може да се извърши и на друг език по избор. Най-практичният вариант е документите да се изготвят на български език, а лицето което ще регистрира фирма да бъде запознато с текстовото съдържание чрез устен превод от преводач който владее съответният език, познат на чуждестранното физическо лице.

Регистрация на фирма от чужденец, който е юридическо лице
Регистрацията на българска фирма от чуждестранно юридическо лице, означава откриване на българско юридическо лице със собствененост на капитала от чуждо юридическо лице (чуждестранна фирма). Фирмата може да е от страна, различна от България, но е допустимо представляващият я, например нейният управител, да е лице с българско гражданство. Тъй като чуждестранната фирма, която ще притежава българската фирма трябва да докаже своя статут, за нея е необходим сертификат (актуално състояние) от фирмения регистър (търговски регистър) от страната по нейната регистрация. Няма пречки за целта да се упълномощи определено от съдружниците или акционерите лице, което да представлява чуждестранното юридическо лице при регистрацията на фирма в България.

При регистрацията на фирма от чужденец, невинаги е необходимо присъствието в страната на физическото лице което ще регистрира (управлява) фирмата, т.е. възможна е т.нар. дистанционна регистрация на фирма. Макар, че това присъствие не е задължително, има случаи в които възниква необходимост, заради качественото изпълнение на регистрацията на фирма от чужденец в България. Такъв случай, може да се случи, когато банка изисква лично присъствие на управляващия фирмата, която ще се заявява в Агенция по вписванията.

Конкретна информация, за най-удачните начини по които може да се реализира качествена регистрация на фирма от чужденец, може да получите чрез формата за контакт с Евристика ЕООД.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница