Видове данъчни услуги

Данъчни услуги - видовеЕвристика ЕООД, Русе, консултира в сферата на данъчните услуги.

Консултациите се извършват за данъци които се събират от държавата, данъци които се събират от общините и данъци определяни на база международни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.

Освен данъчни консултации, Евристика ЕООД извършва еднократни и абонаментни счетоводни услуги. Коректното изчисляване на много данъци, зависи от прецизната счетоводна отчетност.

Най-лесно данъчните услуги се идентифицират според съответстващия им данък, предмет на консултацията.

Данъчни услуги според вида на данъка

1. Според данъците които се събират от държавата

1.1. Преки данъци, които се събират от държавата

- корпоративен данък
- данък, който е удържан при източника – върху дивиденти и други
- данък върху доходите на физическите лица
- данък върху разходите
- данък върху хазартната дейност
- данък върху приходите на бюджетните предприятия
- данък върху дейността от опериране на кораби

1.2. Косвени данъци които се събират от държавата

- ддс (данък върху добавената стойност)
- акциз
- данък върху застрахователните премии

2. Според данъците които се събират от общините

- данъци върху недвижими имоти, наследствата, даренията, възмездно придобиване на имущество и върху превозните средства
- патентен данък
- туристически данък
- други данъци определени чрез закон

Данъчни услуги според СИДДО

Данъците определяни на база международни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) се прилагат съобразно съответната спогодба, макар да има някои принципни положения които са общи за всички спогодби. Тези спогодби се прилагат спрямо лица, които за целите на данъчното облагане са местни лица на едната или на двете договарящи се държави.

Роля на Евристика ЕООД в данъчното обслужване

Фирмите с чужд капитал избират България заради бързата регистрация на фирма, качественото счетоводно и данъчно облужване, ниски нива на данъчно облагане и лесно администриране. За да има изгода от тяхната дейност, е необходим съответния консултант, който да извлече максимални ползи от прилагането на законите.

Дали Евристика ЕООД, Русе, ще е полезна за Вас, зависи от Вашето ниво на сътрудничество. Евристика ЕООД, Ви гарантира високи резултати, само при двустранното изпълнение на ангажиментите.

Нашите доволни клиенти са висок атестат, в уверение че данъчните ни идеи намират своето правилно практическо приложение.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница