Данъчни услуги, обслужване в Русе

ТД на НАП Варна - офис Русе

ТД на НАП Варна - офис Русе

Данъчно спокойствие, чрез широкоспектърните решения на Евристика ЕООД.

Данъчните услуги съставляват данъчното обслужване, като е възможно изпълнение само на някои услуги – частично данъчно обслужване. Заданията произтичащи от спецификата на клиента, се изпълняват в град Русе, като няма пречка да се работи с клиенти както от страната,така и от чужбина.


Кратки принципни положения при данъците.

Регулирането както и събирането на данъците се извършва от държавата. Целата на данъчното облагане е събиране на парични средства, представляващи приходната част на държавния бюджет.


Лицата които са задължени да плащат данък се наричат данъчнозадължени лица. Най-общо определено, с незначителни изключения, такива лица са всички физически и юридически лица на територията на държавата. Данък се плаща както за придобити доходи, печалби така и за извършване на определена дейност дори без да има доход(патентна дейност – патентен данък).


Разграничаването на данъците се извършва на база директното или индиректното облагане на материалните блага(имуществата), като чрез директното се облага самото имущество(пряк данък), а при индиректното най-често се облага неговата реализиция или получаване(косвен данък). Типичен пример за косвен данък е данък добавена стойност(ддс).


Чрез отделни данъчни закони данъчноправната система на България урежда различни данъчни задължения, спрямо следните елементи на данъчното задължение – какво подлежи на облагане(обекта), от кого е дължим данъка(субекта) и в какъв размер е дължимата сума. Спецификата на всеки данъчен закон е съобразена с точно определени доходи или имущества и съответна насоченост с цел облагаемост на данъчнозадължените лица.


Данъкът може да бъде определен с твърда или с варираща данъчна ставка. При пропорционалният данък – данъчната ставка е определена с твърд процент, а при прогресивният данък – там се прилага варираща данъчна ставка или вариращ процент, най-често определян на база размера на данъчната основа. В случаите, когато данъчната ставка е фиксирана като твърда парична сума има пълно съвпадение между нея и данъчното задължение(патентен данък).


Основните задачи на Евристика ЕООД.

Те са съобразено с нормативната обстановка данъчно обслужване, в това число данъчни услуги и адекватното представителство на фирмата в данъчното производство.


Данъчното производство, може да се разглежда в два аспекта – като основна дейност на данъчната администрация по осигуряване фискалната функция на държавата, както и като законова процедура по издаването, обжалването на данъчните актове, реда на изпълнение на данъчните задължения и евентуалното санкциониране на субектите за неизпълнението на тяхното задължение към бюджета.


Задълженията на фирмите в данъчното производство, обуславят две основни форми на съдействие в отношение към него:

1.Задължение за данъчна регистрация – Евристика ЕООД съдейства чрез услугата регистрация на фирма в търговски регистър Русе, както и по-късно чрез регистрация по Закона за данък добавена стойност(ЗДДС), консултира и привежда в ред положението на данъчно задълженото лице (ДЗЛ) спрямо данъчните изисквания.

Данъчната фирмена регистрация се извършва от Националната агенция по приходите. Тя се основава на подадена информация от Търговския регистър към Агенция по вписванията.ДДС регистрацията се извършва както по задължение, така и по избор.

2.Задължение за данъчна декларация и други задължения в данъчното производство – съдействие, чрез изготвяне и подаваме всички видове декларации и справки,свързани с данъци и друга информация, достоверно попълнени и подадени в срок.


ДЗЛ в данъчното производство e пасивен правен субект със своите задължения, а спрямо него данъчните органи са в качеството на активни правни субекти оправомощени със съответни права

Пасивните субекти на данъчното производство, са данъчно задължените лица, което не значи че те са със задължения за бездействие. В тази насока Евристика ЕООД, оказва необходимото превантивно съдействие за да не се получават нежелателни резултати.
В случай, че такива има налице Евристика ЕООД извършва обстоен анализ и дава насоки за отстраняване на нередностите във фирмата – субект.

Погрешно е да се счита, че данъчният орган има някакви свръхправа, той също има задължения, като основното е да изпълни последователно и стриктно законовите предписания, без да има правна възможност въз основа на своя преценка да предприеме или не определено действие.


Осъществявайки своето съдействие в рамките на правомощията си, Евристика ЕООД се стреми да осигури синхрон в отношенията данъчен орган – данъчно задължено лице. По този начин двустранните данъчни отношения добиват изгладен вид, пести се време и се реализира една спокойна обстановка в която се случват желани за всички страни резултати.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница