ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ /ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΠΕΛΑΤΗ

Η «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ παρέχει μηνιαία λογιστική εξυπηρέτηση. Για τον σκοπό αυτό προετοιμάστηκαν μερικές σύντομες οδηγίες προς τους πελάτες με αλλοδαπή ιδιοκτησία στο εταιρικό κεφάλαιο. Αυτές συμπεριλαμβάνονται στα συμβόλαιά τους για την πραγματοποίηση της λογιστικής εξυπηρέτησης.

Ποια τα πιο σημαντικά

1. Γενικές διατάξεις

1.1. Η επεξεργασία εγγράφων για τον περασμένο μήνα πραγματοποιείται κατά τον ερχόμενο μήνα.

1.2. Τα έγγραφα για τις διάφορες επιχειρήσεις διαφέρουν. Ζητήστε εκ των προτέρων από την «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, να σαν πουν τι έγγραφα πρέπει να προετοιμασθείτε και να στείλετε.

1.3. Είστε υποχρεωμένοι να ελέγξετε τον συμβαλλόμενο σας μέσω του συστήματος VIES στην ημερομηνία στην οποία είχατε κάνει την έκδοση του τιμολογίου προς εαυτόν.

1.4. Να φυλάσσετε πάντα και να παραδώσετε στον λογιστή, τα έγγραφα που αφορούν την πληρωμή τελών στην Γέφυρα του Δούναβη ή σε οποιονδήποτε άλλο μέρος όπου γίνετε το πέρασμα των συνόρων με την Βουλγαρία.

1.5. Οι νομικές διατάξεις αλλοδαπής δεν είναι ανάλογες με τις βουλγαρικές. Ανεξάρτητα αν οι δύο χώρες μας μπορεί να είναι μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ύπαρξη ουσιαστικών διαφορών είναι πιθανή.

1.6. Κάντε κράτηση ημερομηνίας-ώρας για την επίσκεψη σας και με τον τρόπο δε θα προκαλούνται ενοχλήσεις στην συνεργασία με τους άλλους πελάτες. Εάν κάνετε επίσκεψη χωρίς κράτηση, τότε θα χρειαστεί να περιμένετε λίγο.

1.7. Η «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ δικαιούται όπως μη αναλαμβάνει δεσμεύσεις /αποστολές/ για τις ημέρες ανάπαυσης /Σαββατοκύριακα, αργίες/ και για τις επίσημε εορτές, χωρίς προκαταβολική ενημέρωση. Σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να βασίζεστε στην βοήθειά μας σε κάθε στιγμή.

2. Προμήθεια /επιβολή/ εγγράφων και πληρωμή για την παροχή υπηρεσιών συνδρομής

2.1. Η προμήθεια των όλων εγγράφων για τον περασμένο μήνα πρέπει να γίνει μέχρι την 7η ημέρα του ερχόμενου μήνα. Κάθε καθυστέρηση μετά την προθεσμία αυτή, μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό της σύμβασης με την «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ και σε επιβολή προστίμων σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. Επιτρέπεται η καθυστέρηση στην επιβολή των εγγράφων μέχρι την 10η ημέρα, εάν υπάρχουν εύλογες και βάσιμες αιτίες.

2.2. Η καταβολή των αμοιβών για την παροχή των υπηρεσιών από την «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ είναι επιθυμητό να γίνει μέσα στην προθεσμία της προμήθειας των εγγράφων, αλλά όχι αργότερα από την 20η ημέρα του μήνα, στον οποίο έχουν καταβληθεί τα σχετικά έγγραφα.

3. Σημαντικές τελικές προθεσμίες, ορισμένες από τις κρατικές διοικητικές αρχές, για την μη τήρηση των οποίων επιβάλλεται και πληρώνεται πρόστιμο

3.1. Προθεσμία για την υποβολή δήλωσης για τους σκοπούς του ΦΠΑ και δήλωση VIES – μέχρι την 14η ημέρα.

3.2. Αποστολή δηλώσεων Intrastat για την άφιξη / αναχώρηση – μέχρι την 14η ημέρα.

3.3. Προκαταβολική πληρωμή φόρου κέρδους /δεν είναι υποχρεωτική για όλους/ – μέχρι την 15η ημέρα.

3.4. Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας & φόρος εισοδήματος/αμοιβής – μέχρι την 25η ημέρα.

Όταν η ημέρα της τελικής προθεσμίας πέφτει σε ημέρα ανεργίας, η ημέρα αυτή δεν υπολογίζεται, και η σχετική προθεσμία λήγει στην πρώτη εργάσιμη ημέρα.

Σεβαστοί πελάτες, οι απαιτήσεις της «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ έχουν επιλεχτεί με ακρίβεια βάσει μακρόχρονης εμπειρίας. Παρακαλούμε, τηρήστε τις, για να μπορεί η αμοιβαία συνεργασία μας να περνά εύκολα και με επιτυχία.

Comments are closed.

Κατηγορίες

  • Ειδήσεις
  • Δημοσιεύσεις
  • Σύνδεση
  • ΕΟ Έ

Συνεργάτες

Facebook page