Назначен, нает или самонает счетоводител

Какъв счетоводител да търся за фирмата си?


Евристика ЕООД,Русе, Ви предлага няколко варианта за избор.


Назначен счетоводител


Счетоводителят се назначава от работодател чрез трудов договор, сключен по реда на Кодекса на труда.


Наличието дори на един сключен такъв договор(респ.неговото изпълнение), влече следните последици за предприятието:


1.Издръжка на трз специалист(счетоводителят не е длъжен да притежава необходимата компетентност в това отношение) за трудово-правните отношения – не е често явление, но е възможно.
Работодателят е длъжен да осигури подходящ хардеур и софтуер за генериране на разнообразни данни, като файлове с информация изпращани към Националната агенция по приходите за осигуровките; болничните; данъците; сключването, изменението(не при всички случаи) и прекратяването на трудовото правоотношение на счетоводителя и други, касаещи дейноста на предприятието.


2.Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд(ЗЗБУТ) са задължителни за всички предприятия и места, там където има осъществяване на трудова дейност или се провежда обучение, като е без значение каква е формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението.Тези изисквания се увеличават в значителна степен, вследствие престирането на труд по трудовото правоотношение.


3.Осигуряване на служба по трудова медицина. Едно от изискванията на ЗЗБУТ е това, че работодателя е задължен да осигури обслужване на своите работници и служители от регистрирани служби по трудова медицина. За да възникне такова задължение, е достатъчно наличието само на едно работно място. Фактическото изпълнение на изискването, означава да се сключи договор със служба за трудова медицина, който не е безплатен.


4.Ангажираност свързана с осигуровките на лицето по трудов договор. Осигуряването върху определена сума, приета за база, се извършва в нормативно определено съотношение между работодател и работник.Освен,че изчислява, работодателят трябва да удържа и внася тези осигуровки които се приспадат от възнаграждението на работника, както и данъка върху заплатата му.


5.Спазване на работно време, начало и край на работния ден, смени, почивки по време на работа и т.н. Въпреки, че предприятието има относителна възможност за гъвкавост, то не бива да излиза извън нормите определени от разпоредбите на трудовото законодателство.
При традиционните условия на работа, през събота и неделя не се работи, а полагането на извънреден труд е свързано с редица изисквания, като не всеки труд извън работното време може да се счита за извънреден.


6.Работно място – необходимо е да се осигури работно място където счетоводителят да престира своят труд и то се вписва в трудовия му договор, преди постъпването му на работа.


Нает, самонает счетоводител


Нает счетоводител
е този счетоводител по трудов договор, който престира своя труд при лице, различно от това което го е назначило. Уговорката в трудовия договор с предприятие, което осигурява временна работа се състои в това че работникът или служителят ще бъде изпратен за изпълнение на временна работа в предприятие наречено ползвател под негово ръководство и контрол.

Наем на персонал(лизинг на персонал) – принципно положение, при което чрез агент-посредник се сключват трудови договори със счетоводители, а тези счетоводители се предоставят на съответните ползватели за няколкогодишен срок, в рамките на времетраенето на срочния трудов договор. Агент-посредникът, който осигурява временната работа, се регистрира в Агенцията по заетостта, съгласно Закона за насърчаване на заетостта и след това може да осъществява своята дейност.


Самонает счетоводител
е счетоводител по граждански договор изпълняващ счетоводна работа от възложител. В зависимост от режима на осигуряване той може да е осигуряван за своя и за сметка на възложителя на работата или изцяло за своя сметка. Осигуряващите се за своя сметка лица се наричат самоосигуряващи се лица. Лицата осигуряващи се само за своя сметка са физически лица които може да са в качеството на ЕТ, собственици на ЕООД, упражняващи свободна професия след регистрация в Регистър Булстат и други.Всички счетоводители на граждански договор не са задължени да спазват изискванията на Кодекса на труда, със съвсем малки изключения.


Посочената информация не е изчерпателна и дава обща представа.


Възможни са разообразни варианти на избор, между назначен, нает или самонает счетоводител, определяни от естеството на упражняваната дейност от предприятието.
Евристика ЕООД, Русе, е в готовност да Ви консултира, за най-удачния избор на счетоводител за Вашата фирма.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница