Данни за съставителя на ГФО, в годишната декларация по ЗКПО

Считано от 2017 г. Националната агенция по приходите(НАП) събира подробни данни за съставителите на годишни финансови отчети(ГФО).
По този начин, идентификацията на лицето, което се легитимира в съставения от него ГФО се улеснява значително.


Нововъведението е включено за пръв път в съдържанието на Декларацията по чл.92 от ЗКПО, обр.1010, за 2016 г., където се попълват:


1.Данни за физическото лице съставител – име, презиме и фамилия, ЕГН и правоотношението на лицето – в трудово или облигационно правоотношение
е с предприятието за което се подава декларацията по ЗКПО.


2.Данни за счетоводното предприятие съставител – ЕИК (уникален регистрационен номер на всеки субект вписан в търговския регистър)


Когато счетоводната къща е легитимно счетоводно предприятие, тогава тя има право да съставя ГФО. В противен случай, тя може само да води счетоводство, т.е. да извършва осчетоводяване на стопански операции.


Цел на нововъведението – улеснен контрол върху правоспособността на съставящия ГФО.


При установена неправоспособност при съставителя на ГФО, се носи съответната административнонаказателна отговорност по глава девета от Закона за счетоводството.


Снимка

Декларация по чл.92 (1010) за 2016 г.-извадка

Декларация по чл.92 (1010) за 2016 г.-извадка

Връзки

Легитимно счетоводство
Счетоводно предприятие
Счетоводна къща
Счетоводители и ГФО
Годишно приключване

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница