Годишно счетоводно приключване(междинно счетоводно приключване)

Счетоводна къща Евристика, Русе, осъществява прецизирано счетоводно приключване, в съответствие с нормативните изисквания на Закона за счетоводството (ЗСч),приложимите счетоводни стандарти и правилата утвърдени в индивидуалния счетоводен сметкоплан и счетоводната политика на обслужваното лице.
Счетоводното приключване може да е на задължени по ЗСч лица, както и на такива за които няма задължение, а съществува някаква необходимост – икономическо-финансово представяне пред банки, някои статистически цели и други.


Годишно счетоводно приключване


Годишното счетоводно приключване се извършва еднократно и обхваща период равен на календарната година. Неговото завършване се индицира със съставяне на годишен финансов отчет или консолидиран финансов отчет, както и годишен (консолидиран) доклад за дейността с дата на последният ден от календарната година.Критериите какви финансови отчети се съставят на годишна база и кои съставят (вкл.какъв доклад) за дейността са посочени в ЗСч.По отношение на докладите, когато предприятие майка е задължено да изготвя годишен доклад за дейността и консолидиран доклад за дейността, изготвянето на двата доклада може да бъде посредством един доклад.


Такова годишно счетоводно приключване може е да след еднократна обработка на предоставената документация(еднократно счетоводно обслужване, добило популярност като „еднократни счетоводни услуги”), както и в резултат на многократна обработка(текущо счетоводство) и след междинни счетоводни приключвания.


Междинно счетоводно приключване


Междинното счетоводно приключване обхваща период по-кратък от една календарна година. При завършването на това приключване може да се състави междинен финансов отчет. Няма специални изисквания, за това какво е минималното времетраене на периода за който се извършва такова приключване. В практиката се е утвърдило ежемесечно и тримесечно междинно счетоводно приключване.


Преди счетоводното(вкл.междинно) приключване е необходимо да се изгради счетоводна система на обслужваното предприятие. Тази система включва пълно хронологично регистриране на счетоводните операции; точни обобщаващи систематични счетоводни регистри с времетраене през целият отчетен период; синтетични, както и аналитични счетоводни регистри с осигурено равнение помежду тях; междинно и годишно приключване на счетоводните регистри и изработка на оборотна ведомост; съставяне на сторнировъчни счетоводни статии при изменения в счетоводните операции; внедряване и употреба на индивидуален сметоплан и счетоводна политика.


Не са предмет на годишното приключване отчетени в извънсчетоводни регистри или книги стопански операции, както и сделки с фиктивен характер или такива с недостатъчна идентификация, разходи които на съществуват, неясни задължения с цел подкупване на длъжностни лица или прикриване на подкуп.


Препоръчително е, преди счетоводното приключване да се извърши инвентаризация с цел точното информативно представяне на счетоводните измерители. Законовото задължение за инвентаризация е един път през годината минимум, при предприятия с надвишаващи 200 000 лв. годишни нетни приходи от продажби.


При счетоводна къща Евристика, Русе заплащането на счетоводното приключване е в зависимост от типа на услугата.Еднократните услуги се заплащат авансово, а при абонаментните услуги(обслужване) цената се заплаща в месеца следващ този, през който е обработена счетоводната информация,като годишното приключване е включено в месечните цени.


Желателно е еднократното представяне на документация за годишна счетоводна обработка да е изчерпателно, документите да са систематизирани за да може да се направи обща представа за стопанската дейност на предприятието и да се формира адекватна цена за еднократни счетоводни услуги.


След годишното счетоводно приключване се извършва и данъчно приключване, като в този случай редица счетоводни стойности могат да претърпят изменения в данъчната декларация.
В синхрон с традиционните нагласи, в цената за еднократно счетоводно приключване е включена и цената на данъчното, както и на статистическото годишно приключване.
Безплатни услуги или обслужване за сметка на други такива не се извършват.


Евристика ЕООД
, върши каквото е необходимо за правилното годишно(междинно) счетоводно приключване, в срок и с присъщата и отговорност към клиента.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница