Публикации

Марж на цената

Прилагането на облагане маржа на цената по ДДС(Закона за ДДС) по отношение на стоки втора употреба, се отнася за: 1.Доставки, които са извършени от дилър на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции или антикварни предмети. 1.1. Дилър …

Прочети повече »

„Данък уикенд“ – нормативни моменти по Закона за ДДС(ЗДДС)

Нормативните допълнения в ЗДДС, обнародвани в ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., касаят прецизиране при определянето на датата на данъчното събитие и определянето на данъчната основа, като данъчното третиране на стопанските активи, които се ползват/използват за лични цели не е …

Прочети повече »

До 14.02.2016 г. регистрираните по ДДС фирми декларират данъка за ползваните за лични нужди служебни активи

До 14.02.2016 г. тези фирми, които са регистрирани по Закона за ДДС, трябва да декларират ДДС за ползваните за лични нужди служебни активи с подаване на месечната справка декларация и дневниците за покупки и продажби пред Националната агенция за приходите(НАП). …

Прочети повече »

Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения, може да се получава от трето лице

Удостоверението от НАП, за наличие или липса на задължения на основание чл.87 ал.6 ДОПК, може да се получава от трето лице. Считано от 04.01. 2016 г. има промяна в искането за издаване на документи по чл. 87, ал.6 от ДОПК …

Прочети повече »

Отпада срокът за съхранение на фактурите, определян чрез публични задължения

Фактурите са част от документите, които са необходими за извършване на данъчно-осигурителен контрол от страна на органите на НАП, тъй като те са документи, без които не би било възможно извършването на проверка и/или ревизия на предприятието. По стария Закон …

Прочети повече »

ТРЗ

ТРЗ –  труд и работна заплата, осигуряване и данък. Работната (ТРЗ) заплата подлежи на месечно изчисление(или с друга периодичност, по индивидуалните критерии на клиента). Чрез ведомост за заплати на фирмата(разплащателна ведомост), се отчитат всички показатели на работната заплата, касаещи …

Прочети повече »

Счетоводството „на черно”и прикриването на подкуп се санкционират

Обнародваният в бр. 95/2015 г. на Държавен вестник нов Закон за счетоводството допринася за уеднаквяване на някои негови разпоредби с тези на Европейския съюз, например регламентираната категоризация на предприятията. Едно от нововъведенията е недопустимостта на следните действия: 1.Отчитането на стопански …

Прочети повече »

Регистрация на нова фирма

Регистрация в Търговски регистър – Русе, Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието. Наименованието „фирма” обозначава търговец по смисъла на Търговския закон(ТЗ), а самата регистрация е по-правилно да се наименова като регистрация на търговец. Фирма е наименованието, под което търговеца …

Прочети повече »

Подаване на данни при промяна на собствеността на акцизните стоки

Съгласно разпоредбата на чл. 47а от Закона за акцизите и данъчните складове(ЗАДС), ( ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.), при промяна на собствеността на акцизни стоки, вложени в данъчен склад, НАП разполагат с вариант, при …

Прочети повече »

От 01.01.2016 г. плащанията в брой – само под 10 000 лв.

Ограничението за плащания в брой ще бъде намалено от 15 хил. лв. сега, на 10 хил. лв. от началото на  2016 г. Първоначално предложението е било прагът да падне до 5000 лв., но то отпада още в бюджетната комисия, …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница