Публикации

Регистрация на нова фирма

Регистрация в Търговски регистър – Русе, Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието. Наименованието „фирма” обозначава търговец по смисъла на Търговския закон(ТЗ), а самата регистрация е по-правилно да се наименова като регистрация на търговец. Фирма е наименованието, под което търговеца …

Прочети повече »

Подаване на данни при промяна на собствеността на акцизните стоки

Съгласно разпоредбата на чл. 47а от Закона за акцизите и данъчните складове(ЗАДС), ( ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.), при промяна на собствеността на акцизни стоки, вложени в данъчен склад, НАП разполагат с вариант, при …

Прочети повече »

От 01.01.2016 г. плащанията в брой – само под 10 000 лв.

Ограничението за плащания в брой ще бъде намалено от 15 хил. лв. сега, на 10 хил. лв. от началото на  2016 г. Първоначално предложението е било прагът да падне до 5000 лв., но то отпада още в бюджетната комисия, …

Прочети повече »

3 май 2016 г. – краен срок за подаване на данъчните декларации по ЗДДФЛ

Тъй като 30 април 2016 г. се пада в събота, а Великден който е официален празник е на 2 май през 2016 г., срокът за подаване на данъчните декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е …

Прочети повече »

Данъчно облекчение за деца – чл. 22в от ЗДДФЛ

Данъчно облекчение за деца – размери. Данъчното облекчение за дете(деца), представлява намалението на сумарната годишна данъчна основа по ЗДДФЛ, със следните суми:
  • 200 лева – при едно ненавършило пълнолетие дете;
  • 400 лева – при две ненавършили пълнолетие деца;

Водене счетоводство

Водене счетоводство на фирми регистрирани по ддс закона и нерегистрирани. Текущо и цялостно водене на счетоводство на фирми и годишно приключване. Водене на специфични счетоводни регистри – двустранно счетоводство. Водене на счетоводство на нова и на стара фирма. Евристика ЕООД, …

Прочети повече »

Счетоводство на спедиторски услуги

Счетоводството на спедиторските услуги се осъществява според изискванията, както на националното, така и според тези на международното счетоводно законодателство. Спедиторската услуга има легално определение, което е посочено в закона за данък добавена стойност, което гласи, че такава услуга е „услуга …

Прочети повече »

Счетоводна отчетност и регистър за стоките – чл.7, ал.5, т.8 от ЗДДС

Обработка на стоки, които се връщат обратно. Регистрираните по ЗДДС лица, водят документация и отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за прилагането на Закона за данък върху добавената стойност(ППЗДДС).Счетоводно, …

Прочети повече »

Прагове, Интрастат – 2016г.

НАП публикува на страницата си заповед на председателя на НСИ от 8 октомври, обнародвана в ДВ, определяща праговете за деклариране по система Интрастат за 2016г. Нареждането определя следните прагове за 2016г.:

Непреодолима сила – за данъчни цели

В данъчното законодателство липсва легална дефиниция за непреодолима сила. Такава има в чл. 306, ал. 2 от ТЗ: „непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. Като непреодолима сила, според съдебната практика се …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница