Публикации

Регистрация на ЕТ в Русе

ЕТ се регистрира в Търговски регистър – Русе. Възможна е регистрация, към друга служба на Агенцията по вписванинията, като тази регистрация не зависи от адреса на ЕТ, тъй като едноличния търговец не се регистрира по регионален признак, както беше при …

Прочети повече »

Регистрация на ЮЛНЦ-НПО,Сдружение, Фондация

ЮЛНЦ(Юридическо Лице с Нестопанска Цел) е организация с нестопанска цел, наричана още НПО(Неправителствена организация). Видове ЮЛНЦ – това са сдруженията и фондациите. Юридическите лица с нестопанска цел …

Прочети повече »

ДЗЗД регистрация

Регистрацията на ДЗЗД в град Русе, се извършва в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията, като неперсонифицирано Дружество по Закона за Задълженията и Договорите. Какво представлява ДЗЗД? ДЗЗД се нарича дружество по закона за задълженията и …

Прочети повече »

Счетоводство и ООД(ЕООД)

ООД е въведено за пръв път със специален закон през 20 април 1892г. в Германия. Такъв тип дружество е уредено за пръв път у нас чрез Българския закон за ООД, през 1924 г. ООД е обединение на повече от едно …

Прочети повече »

Облагане доход на земеделец през 2017г.

Някои от регистрираните като земеделци(земеделски производители) физически лица, могат да избират по какъв ред ще се облагат доходите от тяхната дейност през 2017г. Вариантите са следните: 1.При положение, че през 2016г. са били облагани по общия ред на ЗДДФЛ, земеделците …

Прочети повече »

Счетоводни услуги в Русе и тяхната организация

Организацията на счетоводните услуги в Русе, изисква високо ниво на счетоводно обслужване, от началото до края на счетоводният процес в рамките на отчетния период. Съврменните изисквания на търговската дейност, изискват да се разполага навреме с необходимата счетоводна организация. Счетоводните услуги …

Прочети повече »

Данъчни услуги, обслужване в Русе

Данъчно спокойствие, чрез широкоспектърните решения на Евристика ЕООД. Данъчните услуги съставляват данъчното обслужване, като е възможно изпълнение само на някои услуги – частично данъчно обслужване. Заданията произтичащи от спецификата на клиента, се изпълняват в град Русе, като няма пречка да …

Прочети повече »

ООД регистрация

В град Русе, регистрация на ООД се извършва в офиса на Търговски регистър, към Агенция по вписванията. Такава регистрация на фирма, е с характерните особености произтичащи от правната форма на дружеството. Чрез ООД се наименова дружеството с ограничена отговорност. Това …

Прочети повече »

Вписване на търговска компания в Русе

Търговски регистър град Русе, към Агенцията по вписванията е мястото където се вписват данни за търговски компании, със съдействието на Евристика ЕООД. Търговският регистър представлява електорнна база данни. В тези данни се съдържат обстоятелства за търговските компании и техните актове, …

Прочети повече »

Счетоводство на фирми в Русе

Счетоводството на фирми, се реализира от счетоводители в Русе. Изпълнението на счетоводните обязаности, се осъществява и за фирми, които имат търговска регистрация извън град Русе. Евристика ЕООД е счетоводна къща с потенциал за изпълнение на необходимите задачи, който реализира по …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница