Публикации

Счетоводство на фирми в Русе

Счетоводството на фирми, се реализира от счетоводители в Русе. Изпълнението на счетоводните обязаности, се осъществява и за фирми, които имат търговска регистрация извън град Русе. Евристика ЕООД е счетоводна къща с потенциал за изпълнение на необходимите задачи, който реализира по …

Прочети повече »

Счетоводно обслужване от собственици или съдружници

Случаи, в които годишният финансов отчет не се съставя от счетоводно предприятие или друг съставител, а от собственици или съдружници. Счетоводната фирма, може да се характеризира като счетоводно предприятие по Закона за счетоводството(ЗСч) Чрез счетоводно отчитане и съставяне на годишни …

Прочети повече »

Годишна данъчна декларация на физическо лице

Счетоводна къща Евристика, изготвя и подава годишни данъчни декларации на физически лица, съгласно изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица(ЗДДФЛ). Кои са задължени лица? Това са местните физически лица за придобити доходи произлизащи от Република България,както и …

Прочети повече »

Професионални ли са „професионалните счетоводни услуги” ?

Професионализъм чрез „професионални счетоводни услуги” ? Кои счетоводни услуги могат да се нарекат професионални? Счетоводителят е физическо лице, носител на професионалните качества. Предоставянето на счетоводните услуги към клиента е директно или индиректно(чрез работодател,чрез счетоводно предприятие регистрирано по реда на закона …

Прочети повече »

Възниква ли право на трудов стаж по граждански договор?

Гражданският договор е подчинен на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите(ЗЗД), за разлика от трудовите договори за които важат разпоредбите на Кодекса на труда(KТ). Договорите сключвани съобразно ЗЗД се категоризират като извънтрудови, а тези по КТ – като трудови. …

Прочети повече »

Изгубена или унищожена трудова книжка

Трудовата книжка представлява официален удостоверителен документ, в който се вписват обстоятелства, които са свързани с трудовата дейност на работника или служителя. При постъпване на работа работникът или служителят е длъжен да представи на работодателя трудовата си книжка.Когато постъпването на работа …

Прочети повече »

От 01.11.2016 г.,10 териториални структури на НАП ще са с нови банкови сметки

Считано от 01.11.2016 г., десет териториални структури на НАП ще имат нови банкови сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски. Това са офисите на НАП в Бургас, Разград, Търговище, Шумен, Видин, Враца, Пазарджик, Хасково, Благоевград и София-област, които ще …

Прочети повече »

Прагове, Интрастат – 2017г.

НАП публикува на страницата си заповед на председателя на НСИ от 14 октомври, обнародвана в ДВ, определяща праговете за деклариране по система Интрастат за 2017г. Нареждането определя следните прагове за 2017г.: • за поток „Изпращания“ е определен праг за деклариране …

Прочети повече »

Превод на документи от чужд език за счетоводни и данъчни цели

Какво представлява счетоводният документ? Законът за счетоводството(ЗСч) го определя по следния начин: Счетоводният документ – това е хартиен или технически носител на счетоводна информация. Счетоводният документ е класифициран като първичен, вторичен и регистър: - първичният счетоводен документ – представлява носител …

Прочети повече »

Разлика между място на работа и работно място

Съгласно чл. 66, ал.3 от Кодекса на труда за място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата. Мястото на работа е задължителен …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница