Публикации

Превод на документи от чужд език за счетоводни и данъчни цели

Какво представлява счетоводният документ? Законът за счетоводството(ЗСч) го определя по следния начин: Счетоводният документ – това е хартиен или технически носител на счетоводна информация. Счетоводният документ е класифициран като първичен, вторичен и регистър: - първичният счетоводен документ – представлява носител …

Прочети повече »

Разлика между място на работа и работно място

Съгласно чл. 66, ал.3 от Кодекса на труда за място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата. Мястото на работа е задължителен …

Прочети повече »

Корекция на грешки при документиране на доставките с фактура, известия и протоколи по чл.117 от ЗДДС

В случаите на грешно данъчно третиране, корекциите на rрешките, допуснати от лицата при документиране на доставките с фактура или известия, се извършва по реда на чл.116 от ЗДДС, като се анулират погрешно издадените документи и се издават нови. В тези …

Прочети повече »

Удостоверенията за местно лице по СИДДО ще се издават в компетентната НАП

Чрез удостоверението за местно лице по СИДДО, Националната агенция за приходите на Република България(НАП) удостоверява, че посоченото от нея лице в удостоверението е българско местно лице за данъчни цели по смисъла на посочената СИДДО и подлежи на данъчно облагане за …

Прочети повече »

„Данък уикенд“ – алтернативни правни възможности

Според съобщение от НАП, с дата 10.02.2016 г., данъчно задължените лица, регистрирани по Закона за ДДС(ЗДДС), използващи стока(по смисъла на ЗДДС) както за фирмени, така и за лични нужди могат да ползват следните алтернативни правни възможности: 1.За стоката да не …

Прочети повече »

Марж на цената

Прилагането на облагане маржа на цената по ДДС(Закона за ДДС) по отношение на стоки втора употреба, се отнася за: 1.Доставки, които са извършени от дилър на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции или антикварни предмети. 1.1. Дилър …

Прочети повече »

„Данък уикенд“ – нормативни моменти по Закона за ДДС(ЗДДС)

Нормативните допълнения в ЗДДС, обнародвани в ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., касаят прецизиране при определянето на датата на данъчното събитие и определянето на данъчната основа, като данъчното третиране на стопанските активи, които се ползват/използват за лични цели не е …

Прочети повече »

До 14.02.2016 г. регистрираните по ДДС фирми декларират данъка за ползваните за лични нужди служебни активи

До 14.02.2016 г. тези фирми, които са регистрирани по Закона за ДДС, трябва да декларират ДДС за ползваните за лични нужди служебни активи с подаване на месечната справка декларация и дневниците за покупки и продажби пред Националната агенция за приходите(НАП). …

Прочети повече »

Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения, може да се получава от трето лице

Удостоверението от НАП, за наличие или липса на задължения на основание чл.87 ал.6 ДОПК, може да се получава от трето лице. Считано от 04.01. 2016 г. има промяна в искането за издаване на документи по чл. 87, ал.6 от ДОПК …

Прочети повече »

Отпада срокът за съхранение на фактурите, определян чрез публични задължения

Фактурите са част от документите, които са необходими за извършване на данъчно-осигурителен контрол от страна на органите на НАП, тъй като те са документи, без които не би било възможно извършването на проверка и/или ревизия на предприятието. По стария Закон …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница