Публикации

Право на данъчен кредит по ЗДДС при загубена оригинална фактура

Фактурата е данъчен документ по смисъла на чл.112, ал.1, т.1 от ЗДДС Следователно,за целите на закона, загубената фактура представлява изгубен оригинален данъчен документ. При изгубване, унищожаване или кражба на оригинала на документ(отнася се и за други документи, освен фактурата) регистрираното …

Прочети повече »

Данъчни съвети

Евристика ЕООД, гр.Русе, дава данъчни съвети свързани с прилагането на националното данъчно законодателство, както и с международното данъчно законодателство. Национално данъчно законодателство 1.Тематични и общи съвети за прилагане на националното данъчно облагане. 2.Съвети във връзка с изготвянето на данъчни декларации …

Прочети повече »

Данъчна защита

Данъчната защита е най-вече данъчна предвидливост по отношение на данъчната изрядност на предприятието(фирмата), а след това е последващо съдействие за обосновка на нормативните положения свързани с контролни действия от органите на приходите(данъчни инспектори) към съответната структура на НАП. Счетоводното и …

Прочети повече »

Ефикасно данъчно обслужване и предварително съдействие

Нарастващата роля на счетоводителя(данъчния консултант) в осъществявания от органите на приходите контролен процес, изисква не само своевремена информираност от клиента, чрез представяне на получени и съставени документи, а и такава включваща еветнуални бъдещи бизнес планове, намерения и стратегии в хода …

Прочети повече »

Документална обоснованост за осчетоводяване на разходите за гориво

Предвид чл.4, ал.3 от Закона за счетоводството (ЗСч) предприятията осъществяват счетоводството си на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство. Документална обоснованост е основен принцип при отчитане на …

Прочети повече »

Фактурата на английски език, издадена от българско юридическо лице се придружава от превод на български език

Законът на счетоводството(ЗСч), не изисква определен модел на фактурата.Той я третира като счетоводен документ. В случая българското юридическо лице се явява съставител на документа, като съдържанието му може да се дефинира като реквизити. Според ЗСч предприятията съставят първичните счетоводни документи …

Прочети повече »

Авансово изплатен дивидент и произход на средствата

Становище на НАП 3_5597 от 26.11.2008г. С цел установяване произхода на средствата и съпоставимостта на придобитите недвижими имоти за периода 2005 г. – 2007 г. на ФЛ е извършена проверка. В резултат на проверката лицето е представило като доказателства за …

Прочети повече »

Чрез кои структури на НАП се извършват данъчни проверки?

Проверки(както и ревизии)могат да бъдат извършвани чрез всяка териториална структура на НАП, без съобразяване с адресната позиция на проверяваното лице. Данъчната проверка може да се извърши, както от орган по приходите(данъчен инспектор) от териториалната дирекция (ТД на НАП)или неин офис, …

Прочети повече »

Насрещна проверка

Насрещната проверка е един от способите за събиране на доказателства. Насрещната проверка представлява действия на данъчния орган по събиране на доказателства за изяснаване на отделни факти и обстоятелства, свързани с лице, което не е страна в съответното производство. Органи, които …

Прочети повече »

Счетоводство, разходи и документиране на продажбите от ФЛ – регистриран земеделски производител

Воденето на счетоводство, изискванията и принципите за неговото осъществяване са уредени чрез правната уредба на Закона за счетоводството(ЗСч). Изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводните системи (счетоводствата), визирани в чл.1, ал.1, т.1 от ЗСч са приложими за предприятията, определени в …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница